tapbis

Tapbis Hakkında

Atık oluşumunun önlenmesi ve atıkların geri kazanılması çevre ve insan sağlığını olduğu kadar ekonomiyi de yakından ilgilendirmektedir. Oluşumu engellenemeyen ve üretildiği yerde geri kazanılamayan atıklar, başka tesisler için hammadde olabilmekte ve bu alışveriş her iki taraf için de ekonomik fırsatlar sunabilmektedir.

TAPBİS, doğal kaynakların hızla tükenmesine paralel olarak hammadde arzının azalması, buna bağlı olarak da üretim maliyetlerin ve çevre kirliliğinin artması problemlerine karşı ortaya çıkan Türkiye’nin atık geri kazanım kapasitesinin artırılmasına yönelik bir pazar ağı oluşturma projesidir.

Proje ile sektörlerin hammadde ihtiyacının bir bölümünün geri dönüştürülebilen ve ekonomik değeri bulunan atıklardan karşılanması, üretilen atıkların çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkarılarak ekonomi için bir girdiye ve değere dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Ancak atık alışverişi, herhangi bir mal veya hizmetin alışverişinden farklı olarak, tüm tarafları bağlayan ve oldukça karmaşık bir takım yasal kriterlere dayanmaktadır. Bu durum önemli pazar sorunu doğurmakta, diğer yandan projenin ortaya çıkış nedenini oluşturmaktadır.

TAPBİS, çevre mevzuatı ve bağlı yönetmelik kriterlerine uygun bir alışveriş ortamı oluşturmaya yönelik olarak yapılandırılmış, atığın farklı başlıklar altında kendi ekonomisini yaratması kurgulanmıştır. Başka bir deyişle TAPBİS, sadece tarafları bir araya getirmekle yetinmeyip, atığın geri kazanımına giden yolu da aydınlatmaya çalışmaktadır.

Prof. Dr. Nermin ŞİMŞEK KUŞ liderliğinde yürütülen TAPBİS projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında desteklenmektedir.

ULUSAL PLAN VE PROGRAMLARA UYUMLULUK

Kaynakların etkin kullanıldığı, geri dönüşümün ekonominin vazgeçilmez parçalarından biri haline geldiği, çevreye ve insana saygılı üretim ve tüketim kültürünün oluşturulması, başta 11. Kalkınma Planı olmak üzere, Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi, Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı ile Atık Yönetimi Eylem Planının ortak hedefleri içerisinde yer almaktadır.

TAPBİS, ulusal plan ve politikalarla uyumlu olarak, sürdürülebilir ve daha yaşanılabilir bir Türkiye için “atık geri kazanımı” alanında geleceği şekillendirmede etkili olmayı ve değişime olumlu katkı sağlamayı hedeflemektedir.

KATILDIĞI PROGRAMLAR

TAPBİS, dünyanın en büyük ve en kapsamlı temiz teknoloji programı olan “GEF-UNIDO Global Cleantech İnnovation Programmme (GCİP)” programına seçilmiş ve mezun olmuştur. Küresel bir insiyatif olan GCİP, Birleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma Teşkilatı (UNİDO) Küresel Çevre Fonu (GEF) ve The Cleantech Open tarafından Türkiye’de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayelerinde ve TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde yürütülmekte olup, programın diğer paydaşları arasında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, KOSGEB ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı yer almaktadır.

ÖDÜLLER

TAPBİS, pek çok ulusal ve uluslararası kurum, sivil toplum kuruluşu, kamu kurumu ve üniversitenin iş birliği ile oluşturulmuş olan “Sürdürülebilirlik Akademisi” tarafından 2017 yılının başarılı ve sürdürülebilir iş modellerinin ödüllendirilerek, iş dünyasına örnek oluşturmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri programı kapsamında “2017 Sürdürülebilir İş Ödülü” almaya hak kazanmıştır.