tapbis

İşbirliği Hakkında

İŞBİRLİĞİ NEDİR?

İşbirliği; sanayi odası, ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, organize sanayi bölgesi, esnaf odası, zıraat odası, birlik, dernek, belediye, holding vb kuruluşlara verilen bir hizmet modelidir.

TAPBİS, işbirliği kuruluşu arasında atık geri kazanımı alanında bir alışveriş ağı kurarak, hizmet verdiği işbirliği kuruluşu bünyesindeki firmaların grup içi veya grup dışı diğer firmalarla atık, artık, yan ürün ve buna bağlı hizmet alışverişi yapabilmelerine zemin oluşturur.

İŞBİRLİĞİNİN AMACI NEDİR?

Üretmek kolektif bir faaliyet olduğuna göre, geri kazanmak da kolektif olmak zorundadır. Bu nedenle farklı organizasyon yapıları ve değer zincirindeki tüm sektörler sürece dahil edilmeli, hep birlikte bir “paylaşım ekonomisi” oluşturulmalıdır.

İşbirliğinin amacı, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların oluşturduğu atıkları yeniden ekonomiye kazandırabilmek ve bu yolla doğal kaynak kullanımını azaltarak çevre kirliliğini önlemeye yönelik sektörler arası paylaşımı geliştirmektir.

İşbirliği, işbirliği kuruluşu olarak tanımlanan oda, birlik, belediye, dernek ve holdingler arasında atık alışverişine yönelik bir paylaşım ekonomisi oluşturmak, işbirliği kuruluşlarının bünyesindeki firmaları geri kazanıma teşvik etmek, bilgilendirmek, seçenek sunmak, sürdürülebilir kalkınma hedefine doğru bir şekilde yönlendirebilmek için yapılmaktadır.

İŞBİRLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Çünkü işbirliği rekabetten üstündür. Gelişmiş ülkeler bulundukları noktaya iyi organize olabildikleri için gelebilmişlerdir. Ulusal bir geri kazanım ağı oluşturabilmek için de organize olmak gereklidir. Hedef odaklı ve eksiksiz iş yapabilmek için, farklı yeteneklere sahip kuruluşların tam bir etkileşim içerisinde bir arada hareket etmesi ve çalışma ekibinin amaca uygun teknolojiyle donatılması gerekmektedir.

TAPBİS, sektörlerin sürdürülebilir büyüme, kaynak verimliliği ve geri kazanım kapasitesinin artırılması hedefine ulaşmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanıp geliştirilen bilişim altyapısı hizmeti sunmaktadır. Her bir sektörün değer zincirindeki aşamaları farklı olduğundan sistem içindeki rolü de farklı olacak, dolayısıyla kendi kendine yeten bir ekosistem oluşturabilmek için mümkün olabildiğince tüm sektörlerin bu ağa dahil edilmesi gerekecektir. Bu da işbirliği kuruluşlarının katılımı ile mümkün olabilecektir.

İŞBİRLİĞİ YAPMANIN SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR NEDİR?

  • Hiçbir sanayi odası veya organize sanayi bölgesi tüm sektörleri içinde barındıramayacağından, kendi kendine yeten bir ekosistem oluşturamayacak, mutlak suretle dışarı açılması gerekecektir. İşbirliği, bunu sağlayarak sadece grup içi değil, grup dışı atık alışverişi yapılabilmesine de olanak sağlamış olur. Başka bir deyişle, sanayi odaları, OSB’ler, belediyeler, dernek, birlik ve holdingler atık geri kazanımı konusunda birbirleriyle rekabet halinde değil, işbirliği içerisinde olurlar.
  • İşbirliği kuruluşları, sistemin yönetilmesi gibi zahmete katlanmazlar. Üyelerin bilgilerini, belgelerini ve ilanları kontrol etme ve alışveriş ağını yönetme işlerini TAPBİS yapar.
  • Ülkemizin Avrupa birliğine uyum süreci içerisinde Çevre Mevzuatında sıklıkla değişiklik olmakta, bu değişiklikler atık alışveriş süreçlerini de etkilemektedir. Bu süreç içerisinde yeni yönetmelik ve uygulamaların takip edilmesi, buna göre sistemin revize edilmesi ve üyelerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. TAPBİS, mevzuat değişikliklerini takip ederek gerekli revizyonları yapacak ve alışveriş ağını mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetecektir. İşbirliği kuruluşları bu zahmete katlanmazlar.

İŞBİRLİĞİ PROSEDÜRÜ NEDİR?

İşbirliği yapmak ve ağa dahil olmak son derece kolay.

  • İşbirliği sekmesinin altında bulunan “işbirliği formu” butonuna tıklayarak formu online olarak doldurun.
  • Faaliyet türünüze ve üye sayınıza göre hazırlayacağımız teklifi en kısa zamanda size bildirelim.
  • Kuruluşunuzu “işbirliği kuruluşu” olarak sisteme tanımladıktan sonra üyelerinize/bünyenizdeki firmalara duyuru ve bilgilendirme yapabilirsiniz.