tapbis

İşbirliği Sözleşmesi

1 – TARAFLAR

İşbu sözleşme, www.tapbis.com web portalı üzerinden üyelerin kullanımına sunulan Türkiye Atık Pazarı Bilişim Sistemi (TAPBİS) yazılımı sahibi Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Teknopark Binası No:35/B İçkapı No:Z-04 Yenişehir/Mersin adresinde mukim Ecochem Bilişim ve Kimya Teknolojileri – Nermin ŞİMŞEK KUŞ (bundan böyle kısaca "TAPBİS" olarak anılacaktır) ile www.tapbis.com portalı ile işbirliği hizmeti almaya onay vererek TAPBİS yazılımını bünyesindeki kuruluşlara üyelik yoluyla kullandıran "İşbirliği Kuruluşu" arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

2 – TANIMLAR

"TAPBİS": Türkiye Atık Pazarı Bilişim Sistemi ile bu sistemin sahibi Ecochem Bilişim ve Kimya Teknolojileri – Nermin ŞİMŞEK KUŞ firmasını,

"Portal": www.tapbis.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan, TAPBİS yazılımının sunulduğu internet sitesini,

"İşbirliği": İşbirliği kuruluşu bünyesinde bulunan firmaların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, kendi aralarında veya grup dışı diğer sektörlerle çevre mevzuatına uygun bir şekilde atık, artık, yan ürün veya buna bağlı hizmet alışverişi yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla TAPBİS in vereceği bilişim desteğini,

"İşbirliği kuruluşu": Bünyesindeki firmaların geri kazanım kapasitesini artırmak, sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamak, doğal kaynak kullanımını azaltmak ve çevreyi korumak amacıyla TAPBİS ile işbirliği yapan sanayi odası, ticaret ve sanayi odası, organize sanayi bölgesi, belediye, birlik, dernek, holding, çevre danışmanlık firması vb kuruluşları,

"Kullanıcı": Portala çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişiyi,

"Üye": Portala üye olmaya elektronik olarak onay vererek “portal” dahilinde sunulan hizmetlerden üyelik sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

İfade eder.

3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU, AMACI VE KAPSAMI

Sözleşmenin konusu, "www.tapbis.com" web portalı üzerinden sunulan TAPBİS yazılımının işbirliği kuruluşu mensupları tarafından kullanımına ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Portal içerisinde yer alan TAPBİS yazılımının üyeler tarafından kullanımı ile ilgili hak ve yükümlülükler üyelik sözleşmesinde belirtilmektedir.

Sözleşmenin amacı, işbirliği kuruluşu bünyesinde bulunan firmaları geri kazanımına teşvik etmek, atık geri kazanımına ilişkin yöntem ve seçenekler hakkında üyeleri bilgilendirmek, atıkların sektörler arası el değiştirmesine aracılık ederek hem üyelerin hem de ülkemizin ekonomik ve çevresel performansını artırmak, TAPBİS’in teknolojik altyapısı, bilgi birikimi ve tecrübesini kullanarak işbirliği kuruluşları arasında işbirliği geliştirmek ve ulusal bir geri kazanım ağı oluşturmaktır.

İşbu sözleşmenin kapsamı, tarafların anılan amaç doğrultusunda sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini içermektedir.

4 – PORTALIN KULLANIM AMACI VE HEDEFİ

TAPBİS, atıkların çevre ve insan sağlığına yönelik tehdit olmaktan çıkarılarak ekonomi için bir girdiye ve değere dönüştürülmesi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda farklı sektörlerde oluşan atıkların kategorilerine göre yeniden üretim sürecine dahil edilmesi ve geri kazanılmasına dönük çevre mevzuatına uyumluluğu ön planda tutan, yasal, adil, tarafsız, rekabetçi ve bilgiye dayalı bir platform ve pazar yeri oluşturma amacı taşımaktadır.

Temel hedef; bu amaca uygun olarak alıcı – verici konumundaki tarafları bilgilendirmek, yasal kriterlere uygun olarak buluşturmak ve seçenekler sunarak atıklardan en yüksek faydayı elde etmektedir.

5 – İŞBİRLİĞİ KURULUŞUNUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 – İşbirliği kuruluşu, TAPBİS yazılımını bünyesindeki firmalara hizmet olarak sunarak, bünyesindeki firmaların ücretsiz olarak sisteme üye olmasını teşvik eder.

5.2 – İnternet sitesine www.tapbis.com adresine yönlenen bağlantıya yer verir.

5.3 – İstemesi halinde, bir temsilci görevlendirerek portal üzerinden kendi üyelerini görebilir, mensupları üye olduğunda e-posta ile bilgilendirilmeyi talep edebilir.

6 – TAPBİS’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 – Atık, artık, yan ürün ve buna bağlı hizmetlerin arz-talep mekanizmasıyla taraflar arası alışveriş seçeneklerini içeren online pazar mekanizması niteliğinde bilişim altyapısını çevre mevzuatı kriterleri doğrultusunda kurar ve işletir.

6.2 – İşbirliği kuruluşu üyelerine kapsamı ve kullanım koşulları üyelik sözleşmesinde belirlendiği şekilde TAPBİS yazılımı kullanım ve erişim hakkı sağlar.

6.3 – Sisteme giriş yapacak kullanıcıların doldurduğu üye kayıt formunu inceler, faaliyet alanı ve yetki belgelerine göre sistem içi erişim yetkileri tanımlar, üyelerin verdiği arz ve talep ilanlarının içeriklerini kontrol eder, yayınlar ve alışveriş ağını yönetir.

6.4 – Atık ve artıkları, grup ve kategorilere ayırarak; atık, yan ürün, ürün ve hizmet alışverişine yönelik yöntem ve seçenekler sunar, üyeleri sistem üzerinden bilgilendirir, uyarı ve tavsiyelerde bulunur.

6.5 – A ve B tipi üyelikler ücretsizdir. B+, C ve D tipi üyelikler için üyelik ücreti, üyenin faaliyet koluna göre belirlenmektedir. TAPBİS, işbirliği kuruluşu bünyesindeki firmalardan üyelik bedeli almaz.

6.6 – Üyelerin işbirliği indiriminden faydalanabilmeleri için kayıt işlemleri sırasında bağlı olduğu işbirliği kuruluşunu seçmesi gerekmektedir. Üye, birden fazla işbirliği kuruluşu mensubu olabilir ve birden fazla işbirliği kuruluşu seçebilir. Üyenin, kayıt sırasında mensubu olduğu işbirliği kuruluşunu belirtmemesinden kaynaklanan maddi sorumluluk üyeye aittir.

6.7 – İşbirliği yapıldığı tarihten önce kayıt olarak üyelik ücretini ödemiş üyeler için ücret iadesi yapılmaz.

7 – DİĞER HUSUSLAR

7.1 – İşbirliği kuruluşu mensuplarının sisteme giriş yapabilmesi için üyelik formunu doldurması, varsa yetki belgelerini yüklemesi ve portalda bulunan “Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Kuralları” na uygun hareket etmesi gerekmektedir.

7.2 – TAPBİS, alışverişin çevre mevzuatına uygun gerçekleşmesi ve yasa dışı atık alışverişinin engellenmesi açısından üyelerin ilan verebilecekleri arz/talep alanlarını kısıtlayabilme, yetkili olmadıkları alanlardaki ilan içeriklerini görmelerini engelleme yetkisine sahiptir.

7.3 – TAPBİS, üyelik sözleşmesi ve kullanım kurallarına uygun hareket etmeyen firmaların erişim yetkilerini kısıtlayabilir, üyeliklerini kısmen veya tamamen iptal edebilir.

7.4 – Üyeler arasında yapılan atık, yan ürün, ürün veya hizmet alışverişleri ile bu alışverişe ilişkin anlaşmalar ve para transferleri üyeler arasındadır. TAPBİS atık almaz, satmaz, alışverişten komisyon almaz, hiçbir firmanın bayisi, acentası, temsilcisi, garantörü değildir.

8 – ÖDEME VE FATURALANDIRMA

8.1 – İşbirliği kuruluşu bünyesindeki firmalar üyelik ücreti ödemez.

8.2 – Ödeme, işbirliği kuruluşundan bir yıllık peşin olarak alınır ve “TAPBİS Sistem Yönetimi ve Sektörel Uygulama Yazılımı Kullanım Bedeli” olarak faturalandırılır.

9 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SÜRENİN UZATILMASI

9.1 – İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile yürürlükte kalır. Bu protokol sürenin bitiminden 30 gün öncesine kadar taraflardan birinin diğerine aksine bir başvurusu olmadığı takdirde aynı koşullarda 1 yıl süre ile uzar.

10 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1 – İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile yürürlükte kalır. Bu protokol sürenin bitiminden 30 gün öncesine kadar taraflardan birinin diğerine aksine bir başvurusu olmadığı takdirde aynı koşullarda 1 yıl süre ile uzar.

11 – SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK, İLAVE VE FESİH

11.1 – Protokolün yürürlükte olduğu süre içerisinde taraflarca lüzum görülmesi halinde esaslar aynı kalmak üzere değişiklikler ve ilaveler yapılabilir.

11.2 – Taraflardan birinin bu protokolde belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihlali halinde, durumun düzeltilmesi için diğer tarafa verilecek 15 günlük mehle rağmen ihlalin giderilmemiş olması üzerine bildirimi yapan tarafın fesih hakkı doğar. Fesih hakkı, iadeli-taahhütlü posta kanalıyla yapılacak bir ihbarla kullanılır.