tapbis

İlan Listesi

Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
İnsan Tüketimi İçin Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Hayvansal Yan Ürün Pazarı Akış Şeması
Biyogaz Kilavuzu
Hayvansal Yan Ürün İşletmelerinin Kayıt İşlemlerine İlişkin Talimat
Tesislerin Kayıt Altına Alınmasında İstenecek Belgeler
Hayvansal Yan ürün İşletmelerinin Onay Başvurusunda İstenecek Belgeler
Hayvansal Yan Ürün İşletmelerinin Onay Prosedürü
Hayvansal Yan Ürünlerden Üretilen Organizk Gübreler Uygulama Talimatı
Hayvansal Yan Ürün Kullanan Biyogaz ve Kompost Tesislerinin Çalışma Usul İle Esaslarına İlişkin Talimat
Sık Sorulan Sorular
#1 Hayvansal yan ürün nedir?
Yetiştiricilikte kullanılmayacak olan sperma, oosit, embriyo dâhil, insanlar tarafından tüketimi amaçlanmayan hayvan kökenli ürünler veya hayvanların bütün vücut veya parçaları ile artıklarıdır.
#2 Hayvansal yan ürün kategorisinin amacı nedir?
Hayvansal yan ürünler ve bunların türev ürünlerine ilişkin sağlık kurallarını belirleyen 1069/2009/EC sayılı Avrupa Birliği direktifine paralel olarak hazırlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında yer alan kategori-1, kategori-2 ve kategori-3 olarak tanımlanan materyallerin değerlendirilmesi, bu materyallerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik pazar ağı oluşturulması ve yeni iş sahaları oluşturmak da dahil alıcı-verici konumundaki tarafları bir araya getirmektir.
#3 Hayvansal yan ürünler ve bunların türev ürünleri nasıl sınıflandırılır?
Hayvansal yan ürünler, bu ürünlerin halk ve hayvan sağlığına karşı oluşturduğu risk seviyesine göre 3 grupta sınıflandırılır. Kategori-1 materyalleri riskli, kategori-2 materyalleri orta derece riskli, kategori-3 materyalleri ise risksiz olarak değerlendirilmelidir.
#4 Hayvansal yan ürünlerin kullanımındaki yasaklar nelerdir?
Hayvansal yan ürünlerin ve bunların türevlerinin kullanımına ilişkin yasaklar yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilmektedir. Yönetmeliği mevzuat sekmesinden indirebilir ve inceleyebilirsiniz.
#5 Hayvansal yan ürünlerin kategori sınıflandırılmasına göre imha ve kullanım şartları nedir?
Kategori-1, kategori-2 ve kategori-3 olarak tanımlanan materyallerin imha edilmesi ve kullanımıyla ilgili hususlar yönetmeliğin 9. Maddesinde belirtilmektedir. Yönetmeliği mevzuat sekmesinden indirebilir ve inceleyebilirsiniz.
#6 İmha edilecek hayvansal yan ürünler ile biyogaz, kompost, biyokurutma ve biyometanizasyon tesislerinde işlenecek materyaller için de bu kategoriyi mi kullanacağım?
Hayır. Bu tür işlemleri gerçekleştirecek tesisler Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığının onay/kayıt işlemlerine tabi olduğu kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının lisans işlemlerine de tabidir. Bu nedenle bu tür hayvansal yan ürünler için atık kategorilerini kullanmanız uygun olur.
#7 Sanayi ürünü olarak kullanılacak kıl, tüy ve yün gibi yan ürünler de bu yönetmeliğe tabi midir?
Hayır. Sanayi ürünü olarak kullanılacak kıl, tüy ve yün gibi yan ürünler de bu yönetmeliğe tabi değildir. Ancak bu kategoride bu tür ürünleri de değerlendirebilirsiniz.
#8 Hayvansal yan ürünler atık kapsamına girer mi?
İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında yer alan hayvan kökenli ürünler veya hayvanların bütün vücut veya parçaları ile artıkları (hayvansal dışkı, deri, post, boynuz, diz ve dirsek eklemi dâhil ayaklar ve tüyler dahil) hayvansal yan ürün olarak değerlendirilmemesi durumda atık olarak yönetilmesi gerekmektedir. Atık Yönetmeliği Yönetmeliğinin Ek:4 listesinde “02 - Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık, Gıda Hazırlama ve İşlemeden Kaynaklanan Atıklar” başlığı altında hayvansal kökenli atıklar için atık kodları belirtilmektedir.
#9 Hayvansal yan ürün olarak değerlendirilemeyen maddeler atık olarak ne şekilde değerlendirilebilir?
İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında yer alan kategori 1, kategori 2 veya kategori 3 olarak tanımlanan hayvansal yan ürünlerin, hayvansal yan ürün olarak değerlendirilememesi durumunda, çevre mevzuatı çerçevesinde Kompost Tebliği, Mekanik Ayırma, Biyokurutma, Biyometanizasyon İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliğinde tanımlanan kompost, biyokurutma ve biyometanizasyon tesislerinde işlenmesi veya Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte tanımlanan yakma tesislerinde yakma yöntemiyle bertarafının sağlanması veyahut da Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mevzuatı çerçevesinde ölü çukurlarında bertaraf edilmesi gerekmektedir. Hayvansal yan ürün olarak değerlendirilemeyen veya işletmeci tercihi ile değerlendirilmek istenilmeyen maddeler için ilgili atık kategorilerini kullanabilirsiniz.
#10 Hayvansal yan ürün işleme tesislerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans alması gerekiyor mu?
Hayvansal yan ürün olarak değerlendirilecek ürünlerin toplanması, taşınması, muamelesi, dönüştürülmesi, işlenmesi, depolanması, pazara sürülmesi, dağıtılması, kullanım ve imha işlemleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uhdesinde bulunan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. Hayvansal yan ürün işleyecek tesislerin öncelikle bu yönetmelik kapsamında onay/kayıt prosedürlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Diğer taraftan kompost, biyokurutma, biyometanizasyon ve biyogaz tesislerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans alması gerekmektedir.
#11 Hayvansal dışkılar doğrudan veya kurutularak tarımsal gübre olarak kullanılabilir mi?
Kullanılamaz. Hayvansal gübrenin piyasaya arzı için ısıl işlemden (70 0 C) geçmesi gerekiyor.
#12 Hayvansal dışkı yakıt olarak kullanılabilir mi?
Hayvan dışkılarının Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte tanımlanan yakma tesisleri haricindeki yakma kazanlarında veya yakma fırınlarında yakılması veya Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte tanımlanan düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülmemektedir.
#13 Hayvansal yan ürünlerimizi şimdiye dek atık olarak değerlendirdik. Bundan sonra yan ürün olarak nasıl değerlendireceğiz?
Evet. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olduğu müddetçe hayvansal materyalleri yan ürün olarak değerlendirebilirsiniz.
#14 Hayvansal yan ürünlerimiz için birden fazla kategoriye ilan verebilir miyim?
Evet. Malzemenin özelliğine göre yan ürün ve atık kategorilerine aynı zamanda ilan verebilirsiniz.
#15 Hayvansal yan ilanı vermek ücretli midir?
Hayvansal yan ürün ilanı vermek (arz ilanı), verilen talep ilanlarını görüntülemek veya bu ilan sahiplerine mesaj/teklif formu göndermek ücretsiz olup bunun için A veya B tipi üye olmak yeterlidir. Ancak talep ilanı vermek, verilen arz ilanların içeriğini görüntülemek ve bu firmalara mesaj/teklif formu göndermek için ilave yetki paketi (B+) alınması gerekmektedir.
#16 Hayvansal yan ürün olarak başka tesise gönderilen maddeler için atık beyan sistemi üzerinden beyan verecek miyim?
Kompost, biyokurutma, biyometanizasyon, biyogaz ve yakma dışında değerlendirilen hayvansal yan ürünler, atık olarak addedilmediği sürece beyan edilmesi gerekmiyor.
#17 Hayvansal dışkıları gübre olarak değerlendirmek için bu kategoriyi mi kullanmalıyım?
Evet. Hayvansal dışkı arz veya talep etmek için bu kategoriyi kullanabilirsiniz. Hayvansal dışkıdan ısıl işlemle türetilmiş gübre arz veya talep etmek istiyorsanız “tarımsal kategoriler” grubu altında oluşturulan kategorileri kullanabilirsiniz.
#18 Ülkemizde kategori
Gelişmiş ülkelerde çok fazla tesis olmasına rağmen maalesef ülkemizde yok.
#19 Doğal nedenlerle ölen hayvanları rendering tesislerine verebilir miyim?
Hayır.