tapbis

İlan Listesi

Kategoriler
Alternatif Hammadde/Yakıt Kategorileri
Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Biyokütle Pazarı Akım Şeması
Biyokütleyi Katı Yakıt Olarak Yakacak Tesislerin (SKHKKY) Hükümlerine Göre Sağlayacağı Kriterler
Doğrudan Biyokütle Olarak Kullanılamayacak Atıklar
Biyokütlenin Isınma Amaçlı Kullanılmasına Dair Kriterler
Sık Sorulan Sorular
#1 Biyokütle nedir ?
Tarım veya ormancılık ürünü olan ve tamamı veya bir kısmı içindeki enerjiyi geri kazanmak amacı ile yakıt olarak kullanılabilen bitkisel maddelerin tamamı veya bir kısmından oluşan ürünler, tarım ve ormancılıktan kaynaklanan bitkisel atıklardır.
#2 Biyokütle kapsamına giren atıklar nelerdir ?
Tarım veya ormancılıktan kaynaklanan bitkisel atıklar, gıda işleme sanayiinden kaynaklanan bitkisel atıklar, ham kağıt hamuru üretiminden kaynaklanan bitkisel atıklar, şişe mantarı ve ahşap atıkları biyokütle olarak değerlendirilebilir. 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı kullanımına İlişkin Kanunun 3. Maddesinde yapılan değişikle biyokütlenin tanımı genişletişmiş ve kentsel atıkların yanısıra, bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünler ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar ve sanayi atık çamurları ile arıtma çamurlarının biyokütle olarak elektrik enerjisi üretiminde kullanılması mümkün kılınmıştır. Keza Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek:4 listesi de bu değişikliğe göre güncellenmiştir.
#3 Biyokütle yakacak tesislerin lisans alması gerekiyor mu?
Hayır. Ancak biyokütle yakacak sanayi tesislerinin tesislerin Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) hükümlerine uygun hareket edilmesi gerekmektedir. (SKHKKY: 33/6) Biyokütle yakacak tesisler için hava emisyonu konulu Çevre izni alınır.
#4 Biyokütle elektrik enerjisi elde edilme maksatlı yakılabilir mi ?
Evet.
#5 Sanayi tesislerinin biyokütleyi katı yakıt olarak kullanabilmesi için hangi kriterlerin sağlaması gerekiyor ?
Biyokütlenin sanayi tesislerinde katı yakıt olarak kullanılması için sağlanması gereken kriterler Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin Ek:5 inde verilmektedir. Yönetmeliği “mevzuat” sekmesinden indirebilirsiniz.
#6 Pirina, biyokütle olarak zeytinyağı üretim tesislerinde veya diğer sanayi tesislerinde yakılabilir mi ?
Yakıt olarak kullanılacak pirinanın içerdiği nem oranı max % 15, yağ oranı (kuru bazda) max % 1,5, kalorifik değeri min 3700 Kcal/kg, sodyum (Na) 1000 ppm, kül % 4 ü geçemez. Pirinayı yakıt olarak kullanacak işletmeler, kullanacağı pirinanın özelliklerini analiz sertifikası ile belgelendirmek zorundadır. Analiz sertifikası ile belgelendirilmeyen pirina zeytinyağı işletmelerinde ve diğer işletmelerde kullanılamaz.
#7 SKHKKY Ek:5 inde verilen pirina özelliklerini sağlayan pirinanın yakıt olarak satılabilmesi için Bakanlıktan uygunluk yazısı almak gerekiyor mu ?
Hayır. Pirinanın yakıt olarak kullanılabilmesine yönelik uygunluk yazısı veya uygunluk belgesi uygulaması yoktur. Pirinanın yakıt olarak kullanılabilmesi için 6. Maddede belirtilen özelliklere haiz olduğunun analiz sertifikası ile belgelendirilmesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulması ayrıca emisyon sınır değerlerine uyulması gerekmektedir.
#8 Biyokütle ısınma amaçlı kullanılabilir mi ?
Biyokütle yakıtlarının ısınma amaçlı olarak kullanılmasında, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen kriterler geçerlidir. Isınma amaçlı kullanılabilecek biyokütle yakıtlarına ilişkin bilgiler “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir. Bu kategoride doğrudan ısınma amaçlı olarak kullanılacak biyokütleden ziyade, biyokütlenin sanayi tesisleri veya pelet/briket yapan tesisler kullanılması amaçlanmaktadır. Pelet/briket yapan tesislerin ürettiği biyokütle yakıtları bu kategoride yer almaz.
#9 Ağaç işleme, sunta, mobilya, kağıt endüstrisinden kaynaklanan atıklar doğrudan biyokütle olarak değerlendirilebilir mi ?
020103, 020107, 020304, 030101, 030105, 030301, 200138 kodlu atıklar doğrudan biyokütle olarak değerlendirilemezler. Bu atıkların TS EN ISO 17225 standart serisine uygun olduğunun TÜRKAK tarafından akredite uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca belgelenerek Bakanlığa sunulması halinde, Atık Yönetimi Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendine göre atık olarak değerlendirilmez, biyokütle olarak değerlendirilir. Ahşap koruyucuları tatbik edilmiş veya kaplama işlemine bağlı olarak halojenli organik birleşikler ihtiva eden ve bu tür atıkları içeren özellikle inşaat ve yıkımdan kaynaklanan ahşap atıklar biyokütle olarak kullanılamaz.
#10 Üretim prosesi sonucu oluşan talaş, MDF tozu, sunta tozu vb. atıkları, kendi tesislerinde yakıt olarak proses amaçlı kullanılabilmesi için Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince MÇK Kararı ve Bakanlık onaylı Fizibilite Raporu sürecinin işletilmesi gerekli midir?
Üretim prosesi sonucu oluşan talaş, MDF tozu, sunta tozu vb. atıkların, kendi tesislerinde yakıt olarak proses amaçlı kullanılabilmesi için tesisler tarafından söz konusu atıkların TS EN ISO 17225 standardına uygunluğunu rapor ile belgelemesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından uygunluk yazısı alması gerekmekte olup, sadece bu atıkları yakmaları halinde Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince MÇK Kararı ve Bakanlık onaylı Fizibilite Raporu sürecinin işletilmesi gerekmemektedir. Aynı zamanda, söz konusu tesisler, uygunluk yazısı aldıkları atıkları (biyokütleyi) kendi tesislerinde bulunan 1 MW üzeri ısıl güce sahip ısınma amaçlı yakma kazanlarında kullanabilir. Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince MÇK Kararı ve Bakanlık onaylı Fizibilite Raporu sürecinin işletilmesi gerekmemektedir.
#11 Üretim prosesi sonucu oluşan talaş, MDF tozu, sunta tozu vb. atıkların başka tesislerde sanayi ve ısınma amaçlı yakıt olarak kullanılabilmesi için süreç nasıl işler?
Bunun için söz konusu atıkların ürün haline getirilmesi ve TS EN ISO 17225 standart serisine uygunluğunu belgeleyen rapora ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından uygunluk yazısı alınması gerekmektedir. Bu durumda, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince MÇK Kararı ve Bakanlık onaylı Fizibilite Raporu sürecinin işletilmesi gerekmemektedir.
#12 Enerji üretmek için çeltik sapı, pirinç kabuğu, ayçiçeği sapı, haşhaş küspesi, pamuk artığı, ormancılık artıkları, pamuk koza sapı, meyve çekirdeği, fındık kabuğu, mısır sapı, kanola sapı, zeytin çekirdeği, kamış, kavuz, domates sapı vb. kullanılması durumunda TS EN ISO 17225 standart serisine uygunluğunun belgelenmesi ve MÇK Kararı ile Bakanlık onaylı Fizibilite Raporu alınmasına gerek var mıdır?
Çeltik sapı, pirinç kabuğu, ayçiçeği sapı, haşhaş küspesi, pamuk artığı, ormancılık artıkları, pamuk koza sapı, meyve çekirdeği, fındık kabuğu, mısır sapı, kanola sapı, zeytin çekirdeği, kamış, kavuz, domates sapı vb. tarım ve ormancılıktan kaynaklanan ve herhangi bir işleme tabi tutulmamış bitkisel atıklar Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yer almamakta olup, SKHKK Yönetmeliği Madde 4 kapsamında değerlendirilmektedir. Söz konusu, herhangi bir işleme tabi tutulmamış bitkisel atıklar için TS EN ISO 17225 standart serisine uygunluğunun belgelenmesine, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince MÇK Kararı alınmasına, ve fizibilite raporu hazırlanarak Bakanlıktan onay alınmasına gerek bulunmamaktadır.
#13 Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4 Atık Listesinde dipnot (1)'e sahip atıklar için süreç nasıl işler?
Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4 Atık Listesinde dipnot (1)'e sahip tüm atıklar için TS EN ISO 17225 standart serisine uygunluğunun belgelenmesi kaydıyla MÇK Kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı Fizibilite Raporunun istenmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, dipnot (1)'e sahip olup TS EN ISO 17225 standart serisine uygunluğu belgelenemeyen atıkların yakılacağı tesisler için Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince MÇK Kararı ve fizibilite raporlarına Bakanlık onayı alındıktan sonra, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlanması gerekmektedir. Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4 Atık Listesinde dipnot (1)'e sahip olup TS EN ISO 17225 standart serisine uygunluğu belgelenenler ile Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4 Atık Listesinde yer alan diğer atıkların birlikte yakılacağı tesisler için Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince MÇK Kararı ve fizibilite raporlarına Bakanlık onayı alındıktan sonra, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlanması gerekmektedir.