tapbis

İlan Listesi

Kategoriler
Atık Kategorileri
Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri kazanım Tebliği
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Tehlikesiz Atık Pazarı Akım Şeması
Tehlikesiz Atık Üreticilerinin Yükümlülükleri
Çevre Lisansı Başvurusunda Bulunacak Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesislerinin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar
Ek-3B Analizi Yapılmadan Tehlikesiz Kabul Edilemeyecek Atıklar
99 İle Biten Atık Kodları Hakkında Bilgi Notu
Sık Sorulan Sorular
#1 Tehlikesiz atık nedir?
Sınaî ve ticarî faaliyetlerden, üretim tesislerinden ve ürünlerin kullanımından kaynaklanan, Atık Yönetimi Yönetmeliğin EK-IV’ünde (*) ile işaretlenmemiş (tehlikelilik özelliklerini taşımayan) atıklardır. Maden atıkları ile tebliğin Ek:2 listesinde yer alan atıklar, tehlikesiz atık tanımının dışında tutulmaktadır.
#2 Tehlikesiz atıkları nereye verebilirim?
Yetki belgesi bulunan tehlikesiz atık toplama ayırma tesislerine veya doğrudan çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli atık işleme tesislerine verebilirsiniz.
#3 Ekonomik değer teşkil etmesi halinde tehlikesiz atıklar satılabilir mi?
Evet. Atık Yönetimi Yönetmeliğinde ve Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliğinde tehlikesiz atıkların bedelsiz verileceğine dair hiçbir hüküm bulunmamaktadır.
#4 Endüstriyel ve ticari faaliyetlerden kaynaklanan tehlikesiz atıkların toplanması, taşınması, geri kazanılması sorumluluğu kime aittir?
Atık üreticisine aittir. Belediyelerin sınaî ve ticarî faaliyetlerden, üretim tesislerinden ve ürünlerin kullanımından kaynaklanan tehlikesiz atıkları toplama, taşıma, geri kazanma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ev, ofis ve benzeri ticari kurumsal yerlerden kaynaklanan geri kazanılabilir nitelikteki cam, metal, plastik, kağıt, karton, ahşap gibi atıklar belediyenin ikili toplama sistemi ile toplanır.
#5 Tehlikesiz atıkları alacak firmayı nereden bulacağım?
Atık kodunu ve buna göre oluşturulmuş tehlikesiz atık kategorindeki alt kategoriyi belirledikten sonra bu alana ücretsiz ilan verebilir ve/veya yetkili/lisanslı firmalara doğrudan mesaj/teklif formu gönderebilirsiniz. Tehlikesiz atığınızı almaya yetkili olmayan firmalar, TAPBİS tarafından filtrelenerek ilanınızın detaylarını göremeyecek ve size ulaşamayacaktır.
#6 Tehlikesiz atıklar toplama ayırma veya işleme tesislerine gönderilmek dışında ne şekilde değerlendirebilir?
Sınai faaliyetlerden kaynaklanan tehlikesiz atıklarınızı başka sanayi tesislerinde endüstriyel yan ürün veya alternatif hammadde olarak değerlendirebilirsiniz. Ancak bunun için endüstriyel yan ürün ve alternatif hammadde kriterlerinin sağlanması ve gerekli onay sürecinin tamamlanması gerekecektir. Detaylı bilgi için lütfen ilgili kategorileri inceleyiniz. Bunun dışında biyobozunur nitelikteki tehlikesiz atıklarınız için biyobozunur atıklar kategorisini de kullanabilirsiniz.
#7 Tehlikesiz atıkların geçici depolanma kriterleri nelerdir?
Tehlikesiz atıklar tesis sınırları içinde veya sanayi bölgelerinde belirlenecek alanlarda, sızdırmaz, emniyetli konteynır ve benzeri kaplar içerisinde veya geçirimsizliği sağlanmış alanlarda birbiriyle karıştırmadan ve tehlikeli atıklardan ayrı geçici olarak muhafaza edilmeli, atıkların muhafaza edildiği kapların üzerinde tehlikesiz atık ibaresi ve atık koduna yer verilmeli, atıkların yağmur veya yüzey suları ile temasından meydana gelebilecek kirliliğin önlenmesi için zemin geçirimsizliği sağlanmalı, suların drenajı amacı ile ızgara, kuşaklama kanalları ve benzeri toplama sistemleri oluşturulmalıdır. Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların geçici depolanması kriterleri “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.
#8 Tehlikesiz atıklar için çevre bilgi sistemi üzerinden beyan verilmesi gerekiyor mu?
Evet. 2015 tarihinden itibaren tehlikesiz atıklar için de atık beyan formu düzenlenmelidir.
#9 Tehlikesiz atık üreticisi, tehlikesiz atıklarını kendi sahasında en fazla ne kadar geçici depolayabilir?
En fazla 1 yıl.
#10 Tehlikesiz atık geri kazanım tesisi lisansı almak için sağlanması gereken fiziki şartlar nelerdir?
Tehlikesiz atık geri kazanım tesislerinde aranan şartlar Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliğinin 11. Maddesinde belirtilmiştir. Tebliği “güncel mevzuat” sekmesinde bulabilirsiniz. Ayrıca geri kazanım tesislerinin sağlaması gereken koşullar ve fiziki şartlar “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.
#11 Biyobozunur nitelikteki atıklar için de bu kategoriye ilan verebilir miyim?
Biyobozunur atıkların işlenmesi “Mekanik Ayırma Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği" kapsamında olmakla birlikte, biyobozunur atık olarak mekanik ayırma, biyokurutma, biyometanizasyon ve kompost tesislerinde işlenebilecek atıklar, aynı zamanda Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliği kapsamında yer alabilmektedir. Bu nedenle, atığınızın koduna göre “diğer tehlikesiz atıklar” kategorisine ilan verebilir veya “biyobuzunur atıklar” kategorisini kullanabilirsiniz. Lisanslı biyobozunur atık işleme tesisleri hem lisans belgesinde yer alan tehlikesiz atık kodlarına ait alt kategorilere, hem de biyobozunur atık kategorisine giriş yapabilecektir.
#12 Biyokurutma ve/veya biyometanizasyon tesisi olarak faaliyet gösteriyoruz. Tehlikesiz atık kategorisine talep ilanı verebilir veya verilen arz ilanlarına mesaj/teklif formu gönderebilir miyim?
Evet. Lisans belgenizde yer alan atık kodlarına göre TAPBİS üzerinde size giriş yetkisi sağlanacaktır.
#13 Evsel atıksuların arıtılması maksadıyla kurulmuş paket tip arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının tehlikesiz atık olarak mı, yoksa atıksu olarak mı değerlendirilmesi gerekiyor?
Evsel atıksuların arıtılması amacıyla kurulmuş olan paket tip atıksu arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının ağırlıkça en az %30 kuru madde miktarı ihtiva etmesi halinde 19 08 05 (Kentsel atıksuların arıtılmasından kaynaklanan çamurlar) atık kodu ile bertarafının sağlanması gerekmektedir. Bu oranı sağlamaması halinde ise oluşan çamurun miktarı, yerinde bertaraf maliyeti, taşınacak olan atıksu arıtma tesisinin kapasitesi, mesafesi, taşıma maliyeti vb. hususlar dikkate alınarak başka atıksu arıtma tesislerine taşıma işleminin teknik ve ekonomik açıdan değerlendirilmeye tabi tutulması, yapılacak değerlendirmeler sonucunda söz konusu işlemin uygun bulunması ve ilgili atıksu altyapı yönetimince de arıtma çamurunun tesise kabulünün uygun görülmesi durumunda, insan ve çevre sağlığına ilişkin gerekli tedbirlerin alınarak taşıma işlemi yapılabilecektir.
#14 Arıtma çamurları düzenli depolama alanlarında depolanabilir mi?
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin Geçici 4’üncü Maddesinde; tehlikesiz olarak sınıflandırılan arıtma çamurlarının, Ek-2’de verilen diğer tüm parametreleri sağlaması, ağırlıkça en az %30 kuru madde ihtiva etmesi ve kötü kokunun giderilmesi kaydıyla II. Sınıf düzenli depolama alanında ayrı bir lotta depolanabileceği belirtilmektedir.
#15 Atıkların tehlikesiz olduğunu kanıtlamak için analiz yaptırmak mı gerekiyor?
Atık listesinde (A) işaretli atıklar, Ek-3/B’de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girmektedir. Atık kodunun yanında (M) işareti (muhtemel tehlikeli) bulunan atıklar ise ya tehlikeli olarak kabul edilmeli ya da tehlikesiz özellik gösterdiği analiz yapılarak ortaya konmalıdır. Aksi takdirde (M) ile işaretli atık kodunun bir altındaki tehlikesiz atık kodu seçilemez.
#16 Gümrük, Emniyet, Jandarma gibi birimler tarafından yakalanan içki, sigara gibi ürünlerin imha işlemleri nasıl gerçekleştirilmelidir?
Yasa dışı yollarla üretildiği veya ülkeye girdiği tespit edilen alkollü-alkosüz içecekler, sigara vb tütün mamüllerinin ilgili kurum denetimi sonucunda mahrecine iade veya üçüncü bir ülkeye transiti yerine imha edilmesine karar verilmesi halinde söz konusu eşyaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çevre lisansı/geçici faaliyet belgesi almış olan bertaraf tesislerinde imha edilmesi ve bu ürünlerin atık olarak görülerek atık listesinde yer alan “16 03 Standart dışı gruplar ve kullanılmamış ürünler” başlığı altında değerlendirilmesi gerekmektedir.
#17 Bu atıklar tehlikesiz atık toplama ayırma tesislerine verilebilir mi?
Hayır. Toplama ayırma tesisleri atıkların bertaraf edildiği tesisler olarak değerlendirilmeyip, atıkların geri dönüşüme gitmeden önce tasnif edildiği ve biriktirildiği yerlerdir. Gümrük idaresince atık olarak imha edilmesi istenen her nevi eşyanın toplama ayırma tesislerine değil, direk imhasının gerçekleştirileceği bertaraf tesislerinde imha edilmesi gerekmektedir.
#18 Atık listesinde “M” harfi ile işaretlenmiş atık kodlarının bir alt sırasında yer alan atık kodlarını tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri veya tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri alabilir mi?
Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-IV listesinde “M” ile işaretlenmiş atıkların Ek-III/B analizi yapılarak tehlikesiz nitelikte olduğu belirlenmeden, hemen bir sıra altında yer alan tehlikesiz atık kodu verilememektedir. Dolayısıyla bu atıkların Ek-III/B analizleri sonucunda tehlikesiz nitelikte olduğu belirlenmeden, tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri ya da tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri tarafından kabul edilmesi uygun değildir. Bu atıkların listesi “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.