tapbis

İlan Listesi

Kategoriler
Atık Kategorileri
Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği
Kompost Tebliği
Kompost Tebliği Ekleri
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Biyobozunur Atık Pazarı Akım Şeması
Biyogaz Kılavuzu
Belediyeler İcin Kompost Rehberi (Buğday Derneği)
Çevre Lisansı Alacak Kompost Tesisleri İçin Sağlanması Gereken Fiziki Şartlar
Kompost Tesislerinin Kriterleri
Çevre Lisansı Alacak Biyokurutma Tesisleri İçin Sağlanması Gereken Fiziki Şartlar
Çevre Lisansı Alacak Biyometanizasyon Tesisleri İçin Sağlanması Gereken Fiziki Şartlar
Çevre Lisansı Alacak Mekanik Ayırma Tesisleri İçin Sağlanması Gereken Fiziki Şartlar
Sık Sorulan Sorular
#1 Biyobozunur atık nedir?
Park, bahçe ve evler ile lokantalar, satış noktaları, gıda üretim ve benzeri tesislerden kaynaklanan oksijenli veya oksijensiz ortamda bozunmaya uğrayabilen atıklardır.
#2 Biyobozunur atıklar hangi tesislerde geri kazanılabilir?
Biyobozunur atıklar, maddesel veya enerji geri kazanım tesisleri olan mekanik ayırma, biyokurutma, biyometanizasyon ve kompost tesislerinde geri kazanılabilir. Geri kazanım sonucunda biyogaz, fermente ürün, kompost elde edilerek ekonomiye kazandırılabilir. Bitkisel ve hayvansal yan ürünlerin tarımsal amaçlı veya yan ürün olarak kullanılması bu kategorinin dışındadır.
#3 Biyobozunur atık işleme tesislerinin çevre lisansı alma yükümlülüğü var mıdır?
Biyobozunur atık işleme tesisi olarak kabul edilen mekanik ayırma, biyokurutma, biyometanizasyon ve kompost tesislerinin çevre lisansı alma yükümlülüğü bulunmaktadır.
#4 Yakıt olarak kullanılacak biyokütle, biyobozunur atık kapsamına girer mi?
Hayır.
#5 Biyogaz nedir?
Organik maddelerin anaerobik fermantasyonu (biyometanizasyon) sonucunda oluşan metan, karbondioksit, hidrojen sülfür ile eser miktarda azot ve hidrojen içeren gazdır. Diğer bir ifade ile oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi ile organik maddelerin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir. Biyogaz ortalama % 50–75 metan gazı, % 25-45 karbondioksit, % 0-2 hidrojensülfür, az miktarda azot ve hidrojen gazı içerir.
#6 Biyokurutma nedir?
Biyobozunur atıkların aerobik çürüme esnasında açığa çıkan ısı ile kurutulmasıdır. Bu şekilde daha çok yakma işlemine hazırlanmaktadır.
#7 Biyometanizasyon nedir?
Organik maddelerin anaerobik mikroorganizmalarla ayrışması sırasında meydana gelen çok adımlı biyokimyasal reaksiyonlardan oluşan biyolojik süreçtir. Biyometanizasyon işlemi sonunda biyogaz ve fermente ürün elde edilir.
#8 Mekanik ayırma tesisi nedir?
İkili toplama sistemiyle kaynağında ayrı toplanan biyobozunur atıkların işlendiği, bu atıklardan yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir maddelerin fiziksel özelliklerine göre ayrılıp geri kazanıldığı tesislerdir. Toplama ayırma tesislerinin faaliyetleri ile mekanik ayırma işlemi karıştırılmamalıdır. Mekanik ayırma tesisi toplama ayırma tesisi değildir.
#9 Kompost nedir?
Organik esaslı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen ve tarımda kullanılan stabilize edilmiş üründür. Mikroorganizmalar tarafından denetimli koşullar altında gerçekleştirilen bu mikrobiyal sürece ise kompostlaştırma denir. Kompostlaştırma, organik atıkların toprak besin maddesine dönüştürülmesine yönelik önemli ve doğal bir tekniktir.
#10 Biyobozunur atık işleme tesislerinde işlenebilecek atıklar nelerdir?
Park, bahçe ve evler ile lokantalar, satış noktaları, gıda üretim ve benzeri tesislerden kaynaklanan oksijenli veya oksijensiz ortamda bozunmaya uğrayabilen biyobozunur atıklar, maddesel veya enerji geri kazanım tesisleri olan mekanik ayırma, biyokurutma, biyometanizasyon ve kompost tesislerinde geri kazanılabilmektedir. “Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri ile Fermente Ürün Yönetimi Tebliği” nin Ek:1A ve Ek-1B listesinde biyobozunur atık işleme tesislerinde işlenebilecek atıklar listelenmektedir. Benzer şekilde “Kompost Tebliği”nin Ek:1 listesinde kompost üretiminde kullanılabilecek atıkların listesi verilmektedir. Her iki listeyi ilgili tebliğlerin eklerinden veya “bilgi merkezi” sekmesinden inceleyebilirsiniz.
#11 Atıksu arıtma tesisi çamurları biyometanizasyon tesislerinde işlenebilir mi?
Evet. Ancak tebliğin Ek:1B listesinde yer alan biyobozunur özellikteki atıkların arıtma çamurlarının tek tip atık olarak veya Ek-1A listesinde yer alan biyobozunur atıklar ile karıştırılarak biyokurutma ve/veya biyometanizasyon tesislerinde işlenmesinde, elde edilen ürünler piyasaya arz edilmez ve ilgili mevzuatta bulunan gerekli şartları sağlamayanlar toprakta kullanılamaz.
#12 Tebliğin Ek
Evet. Ancak tebliğin Ek-1A ve Ek-1B listesinde yer almayan hayvansal atıkların tek tip atık olarak veya Ek-1A ve Ek-1B listesinde yer alan biyobozunur atıklar ile karıştırılarak biyokurutma ve biyometanizasyon tesislerinde işlenmesinde, elde edilen ürünler piyasaya arz edilmez ve ilgili mevzuatta bulunan gerekli şartları sağlamayanlar toprakta kullanılamaz.
#13 Biyogaz tesislerinin çevre ve ekonomi açısından önemi nedir?
Biyogaz eldesi, organik maddelerin ayrıştırılmasına dayandığı için temel madde olarak bitkisel ya da hayvansal artıklar kullanılmaktadır. Bu artıklar, biyogaza dönüşüm sırasında fermente olarak faydalı hale dönüşmekte, bu dönüşüm sırasında ise enerji kaynağı olan biyogaz elde edilmektedir. Biyogaz çevreye karşı duyarlı bir enerji kaynağı olup, çevre kirliliğinin önlenmesinde yeşil yakıt olarak tanımlanmaktadır. Biyogaz üretimi için kullanılan ham maddeler tarımsal arazilerde üretildiği için, tarımsal işletmelerde gerek seraların ve yapılarının ısıtılmasında gerekse yakıt olarak kullanılmasında önemli bir fayda sağlamaktadır.
#14 Elde edilen biyogaz ne şekilde kullanılabilir?
Biyogaz yakılarak elektrik ve ısı enerjisi üretiminde kullanılır. Biyogaz enerjisi, hem tarımsal kaynaklı atıkların stabilize edilmesi açısından hem de önemli bir alternatif enerji kaynağı olarak görülmekte, gittikçe daha çok önem kazanmaktadır. Biyogaz ile ilgili detaylı bilgiyi “bilgi merkezi” sekmesinde bulabilirsiniz.
#15 Biyobozunur atıkların işlenmesinden elde edilecek enerji piyasaya arz edilebilir mi?
Evet. Enerjinin üretimi, kullanımı ve piyasaya arzı konusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili mevzuatı geçerlidir.
#16 Biyometanizasyon sonucunda elde edilen fermente ürün toprak iyileştirici olarak kullanılabililir mi?
Biyometanizasyon sonucunda elde edilen katı fermente ürün tebliğin Ek-3 ve Ek-4’ünde yer alan kriterlerin sağlaması koşuluyla toprak iyileştirici olarak kullanılabilir. Uygun taşıma mesafesinden taşınan sıvı fermente ürün, tebliğin Ek-2’sinde yer alan değerleri sağlaması ve topraktaki azami azot miktarının 170 kgN/ha yıl olması şartıyla çevreyi kirletmeyecek şekilde, uygun araç ve ekipman kullanılarak arazi yüzeyine, yüzey altına enjeksiyon yöntemiyle uygulanır. Sıvı fermente ürünün bu şartları sağlayamaması durumunda, katı-sıvı faz ayrımı, kurutma, oluşacak katı ve sıvı fazın işlenmesi gibi yöntemler kullanılarak bertarafı sağlanır. Sıvı fermente ürün, atıksu olarak algılanmamalıdır.
#17 Fermente ürün piyasaya arz edilebilir mi?
Sıvı veya katı fermente ürünün piyasaya arz edilmesi durumunda; Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik hükümleri geçerlidir. Söz konusu yönetmelik Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı uhdesindedir.
#18 Biyobozunur nitelikteki atıklar aynı zamanda tehlikesiz atık sınıfına giriyor. Hangi kategoriye ilan vermeliyim?
21.09.2016 tarihinden önce düzenlenen çevre izin ve lisans belgelerinde biyobozunur atık işleme tesisleri, tehlikesiz atık geri kazanım tesisi olarak lisanslandırılmıştır. 21.09.2016 tarihinde Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde biyobozunur atık işleme konusu yönetmeliğin Ek:1 listesine eklenmiş ve bu tarihten itibaren verilen lisanslar biyobozunur atık işleme olarak düzenlenmeye başlanmıştır. Mevcut durumda her iki belge de geçerlidir. Atık kodunu göz önünde bulundurarak her iki kategoriyi de kullanabilirsiniz.
#19 Lisanslı biyokurutma veya biyometanizasyon tesisi olarak faaliyet gösteriyoruz. Tehlikesiz atık kategorisine talep ilanı verebilir veya verilen arz ilanlarına mesaj/teklif formu gönderebilir miyim?
Evet. Atık kodunuzu karşılaması kaydıyla tehlikesiz atık kategorisine de kullanabilirsiniz.
#20 Bahçe tipi veya solucan tipi kompost tesislerinin lisans alması gerekiyor mu?
Bahçe tipi veya solucan tipi kompost tesisleri Kompost Tebliğinin kapsamı dışındadır.