tapbis

İlan Listesi

Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
Maden Atıkları Yönetmeliği
Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Maden Atıkları Pazarı Akım Şeması
Maden Atıkları Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Açıklama
İnert maden Atıklarının Yönetiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Maden Atigi Bertaraf Tesisi Lisansı Alacak İşletmelerin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar
Duzenli Depolama Tesisi Lisansı Alacak İşletmelerin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar
Sık Sorulan Sorular
#1 Maden atığı nedir?
Madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması ve zenginleştirilmesi veya depolanması sonucunda oluşan katı veya şlam/sulu çamur şeklinde madde veya malzemelerdir. Maden sahalarında doğrudan madencilik faaliyetlerinden kaynaklanmayan atıklar, maden/cevher/mineral kaynakların aranması amacıyla yapılmayan kazı ve sondaj işlemlerinden kaynaklanan atıklar ile Maden Kanununda yer almayan madde ve malzemelerin atıkları (Örn: petrol, doğalgaz, jeotermal, su kaynakları vb) maden atığı olarak değerlendirilmez.
#2 Maden atıkları başka alanlarda kullanılabilir mi?
Evet. Maden Atıkları mineral özellikleri dolayısıyla çimento fabrikası gibi tesislerde alternatif hammadde olarak değerlendirilebilir, lisanslı geri kazanım tesislerinde geri kazanılabilir.
#3 Cevher ve pasa nedir?
Cevher, jeolojik ortamlardan içeriğindeki ekonomik değerlerden yararlanmak üzere çeşitli madencilik uygulamaları ile çıkarılarak, doğrudan ve/veya belirli zenginleştirme işlemlerine tabi tutularak ekonomiye kazandırılan doğal kaynak varlıklarını ifade eder. Pasa ise, cevherleşme ihtiva etmeyen veya mevcut ekonomik ve teknik şartlara göre zenginleştirilmesi mümkün olmayan, ancak işletme gereği üretilmesi zorunlu olan ve kazı işlemi dışında herhangi bir işleme tabi tutulmamış madde veya malzemelerdir.
#4 Maden atıkları nasıl sınıflandırılmaktadır?
Maden atıkları, tehlikeli, tehlikesiz ve inert olmak üzere üç sınıfta toplanır. Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin Ek-3/A’sında yer alan tehlikelilik özelliklerinden birini ya da birden fazlasını taşıyan ve atık listesinde atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan maden atıkları tehlikeli, atık listesinde atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunmayan ve aynı yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen analizler sonucunda ilgili mevzuatta yer alan sınır değerleri aşmayanlar tehlikesiz maden atığı olarak değerlendirilmektedir. İnert maden atıkları ise, doğal ortamında parçalanma, bozunma, ayrışma sonucunda çözünerek çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen Maden Atıkları Yönetmeliğinin Ek-4/A listesinde yer alan veya Ek-4/B listesinde belirlenen maden atıklarıdır.
#5 Maden atıklarının karakterizasyonu nasıl belirlenir?
Maden atıklarının karakterizasyonu ÇED yeterlik belgesine ya da çevre danışmanlık yeterlik belgesine sahip kurum ve kuruluşlar tarafından Yönetmeliğin Ek-3’üne göre yapılır/yaptırılır.
#6 İnert maden atığı kriterleri nelerdir?
İnert maden atıkları listesi Yönetmeliğinin Ek:4/A’sında belirtilmektedir. Bu liste dışında kalan madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların inert maden atığı olarak sınıflandırılabilmesi için Yönetmeliğinin Ek:4/B’sinde yer alan çalışmaları içerecek raporla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir.
#7 Tehlikeli ve tehlikesiz maden atıkları için bu kategoriyi kullanabilir miyim?
Tehlikeli maden atıkları için tehlikeli atıklar kategorisini kullanabilirsiniz. Tehlikesiz ve inert maden atıkları için ise maden atıkları kategorilerini kullanabilirsiniz.
#8 İnert maden atıklarını kimler alabilir?
İnert maden atıkları, alternatif hammadde olarak değerlendirilebileceği gibi, alan ıslahı, rekreasyon, dolgu maksadıyla da kullanılabilir. Nu nedenle inert maden atığı talep edecek üyeler için lisans kısıtlaması bulunmamaktadır.
#9 İnert maden atıklarının alan ıslahı, rekreasyon, dolgu maksadıyla kullanımı için nasıl müracaat edilecek?
İnert maden atıklarının alan ıslahı, dolgu ve restorasyon amaçlı kullanımı için; yönetmeliğin Ek-4/C’sinde yer alan bilgileri içeren raporun, tesisin çevre birimi/çevre görevlisi, ÇED yeterliliği bulunan firmalarca ya da çevre danışmanlık firmalarınca hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.
#10 Maden Atıkları Yönetmeliği kapsamında Atık Yönetim Planı hazırlanması gerekiyor mu?
Maden atıklarının yönetimine ilişkin atık yönetim planı, ÇED yeterlik belgesine ya da çevre danışmanlık yeterlik belgesine haiz kurum ve kuruluşlar veya işletmeci tarafından bu Yönetmeliğin Ek-1’i doğrultusunda hazırlanarak, ÇED sürecinde ÇED raporu ve proje tanıtım dosyası içinde Bakanlığa veya İl Müdürlüklerine sunulmalıdır. ÇED süreci tamamlanmış veya ÇED kapsam dışı maden atık bertaraf tesislerinin işletmecileri ise, Atık Yönetim Planını, 15.01.2018 tarihine kadar Bakanlığa veya İl Müdürlüğüne sunmalıdır.
#11 Maden atığı/pasa üretimi söz konusu olmayan dolayısıyla pasa depolama alanı bulunmayan tesislerin de atık yönetim planı hazırlaması gerekiyor mu?
Hayır. Ancak bu durumlarını Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirmeleri gerekiyor.
#12 ÇED sürecini tamamlayan ancak herhangi bir üretim faaliyetine başlamayan tesisler de atık yönetim planı hazırlayacak mı?
Bu tür ruhsatlı sahalar için atık yönetim planı faaliyete başlamadan önce sunulmalıdır.
#13 Maden atığı bertaraf tesisleri için çevre lisansı alınması gerekiyor mu?
Evet. İnert maden atıklarının depolandığı Kategori B tesisleri hariç olmak üzere, maden atığı bertaraf/geri kazanım tesisleri Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Ancak, kendi ürettiği atıklarını üretildiği yerde kendi işleyen tesisleri çevre lisansı uygulamasından muaf tutulabilir. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapılması gerekmektedir. Çevre lisansından Bakanlıkça muaf tutulan tesislerin atık yönetim planında atık miktarı, türü, atık işleme ve yönetimine ilişkin bilgilerin vermesi gerekmektedir.