tapbis

İlan Listesi

Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
Hafriyat Toprağı İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
2016-16 Sayılı Atıkların Düzenli Depolanması Hakkında Genelge
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Hafriyat Toprağı İnşaat Yıkıntı Atığı Pazarı Akım Şeması
Sık Sorulan Sorular
#1 Hafriyat toprağı nedir?
İnşaat öncesinde arazinin hazırlanması aşamasında yapılan kazı ve benzeri faaliyetler sonucunda oluşan topraktır. Halk arasında inşaat ve yıkıntı işlemleri sırasında oluşan atıklara da “hafriyat” denilmekte ise de, bu doğru değildir. Hafriyat, sadece kazı ve benzeri faaliyetler sonucunda oluşan topraktır.
#2 İnşaat atığı nedir?
Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yapımı esnasında ortaya çıkan atıklardır. İnşaat sırasında oluşan atıkların türüne göre kaynağında ayrı toplanması gerekmektedir.
#3 Yıkıntı atığı nedir?
Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların tamiratı, tadilatı, yenilenmesi, yıkımı veya doğal bir afet sonucunda ortaya çıkan atıklardır. Yıkım işlemleri sırasında oluşan yıkıntı atıkları içerisinde bulunan asbest, boya, floresan ve benzeri zararlı ve tehlikeli atıklar ile metal, cam, tahta, plastik gibi tehlikesiz atıklar ayrıştırılmalı ve uygun koşullarda geçici olarak biriktirildikten sonra yetkili/lisanslı tesislere verilmelidir. Bunun için yıkım işlemleri öncesinde ve sırasında içindeki tehlikeli ve tehlikesiz maddeler ayıklanmalı ve yıkım kontrollü olarak yapılmalıdır.
#4 Hafriyat, inşaat veya yıkım işlemleri öncesinde atıklar için alınması gereken izin veya yapılması gereken işlemler nedir?
Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı üretenler, ürettikleri atıklarını, taşıma izni almış nakliye araçlarıyla gerekli izinleri almış depolama sahalarına taşımak veya taşıtmakla yükümlüdürler. Hafriyat toprağı üretenler ile faaliyetleri sonucu 2 tondan fazla atık oluşumuna neden olacak inşaat/yıkıntı atığı üreticileri, mücavir alan sınırları içinde ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları dışında ise il özel idarelerine müracaat ederek "Atık Taşıma ve Kabul Belgesi" almak zorundadır. Hafriyat, inşaat, tamirat, tadilat ve yıkım işlemleri yapacak kişi ve firmaların yapmaları gereken işlemler ile yükümlülükleri “bilgi merkezi” sekmesinde ayrı ayrı verilmektedir.
#5 Atık Taşıma ve Kabul Belgesi döngüsü nasıl gerçekleşir?
Atık Taşıma ve Kabul Belgesi üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; hafriyatı toprağı veya inşaat/yıkıntı atıklarını üretenler, ikinci bölümde üretilecek atığı taşıyacak şahıs veya firmalar, üçüncü bölümde ise atığın geri kazanılacağı/depolanacağı saha ile ilgili bilgiler bulunur. 4 nüsha olarak düzenlenen Atık Taşıma ve Kabul Belgesinin bir nüshası düzenleyen kurumda kalacak, bir nüshası atık üreticisinde, bir nüshası taşıyıcı kişi veya firmaya, son nüshası ise atığın geri kazanılacağı/depolanacağı tesis yetkilisine verilecektir. İnceleme ve denetim sırasında bu belgenin ilgili tüm taraflarca denetim elemanlarına gösterilmesi zorunludur.
#6 Hafriyat toprağının nereye verilmesi gerekiyor?
Hafriyat toprağı öncelikle dolgu, rekreasyon, düzenli depolama alanında günlük örtü ve benzeri maksatlarla kullanılır. Hafriyat toprağının alan ıslahı, restorasyon veya dolgu maksatlı ve düzenli depolama tesislerinde inşaat maksatlı kullanımında Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanmamaktadır. Bu nedenle, hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıkları ile karıştırmadan "Taşıma İzin Belgesi" almış firmalar aracılığıyla yukarıda belirtilen alanlara taşınmalıdır.
#7 Hafriyat işlemleri sırasında kazıdan çıkan toprağı ileride tekrar kullanmak istiyorum. Kendi sahamda depolayabilir miyim?
Hafriyat işlemleri sırasında kazıdan çıkacak hafriyat toprağı faaliyet alanı içerisinde değerlendirilebilir. İnşaat yeri haricinde en az 2000 (iki bin) metrekare alanı bulunan faaliyet sahipleri, çıkarılan hafriyat toprağını yeniden değerlendirilmek üzere bu alanda geçici olarak biriktirebilirler. (Madde : 14)
#8 İnşaat, tamirat, tadilat veya yıkım sırasında oluşan atıklarının nereye verilmesi gerekiyor?
İnşaat, tamirat, tadilat veya yıkım sırasında oluşan atıkların asbest, boya, floresan ve benzeri zararlı ve tehlikeli atıklar ile metal, cam, plastik, tahta gibi tehlikesiz atıklarla karıştırılmaması ve "Taşıma İzin Belgesi" almış firmalar aracılığıyla geri kazanım/depolama taşıtılması gerekiyor.
#9 Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıklarını “Taşıma İzin Belgesi” almış firmalar dışında kendi aracımızla taşıyamaz mıyız?
Hayır. (Yönetmelik Madde : 24)
#10 Atıkları yetkili firmalar aracılığıyla taşıtırken ücret verecek miyiz?
Evet. Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları üreticileri oluşan atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili harcamaları karşılamakla yükümlüdürler. Bu amaçla uygulanacak bedel, geri kazanım/depolama sahasının uzaklığı ve oluşan atık miktarı esas alınarak büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin teklifi ile büyükşehir belediyesi, diğer illerde ise il ve ilçe belediyeleri, mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından tespit ve ilan edilir. (Yönetmelik Madde : 17)
#11 Arazimde dolgu yapılmasına ihtiyaç var. Nereye başvuru yapmam gerekiyor?
İl belediye mücavir alanı içerisinde il ve ilçe belediyelerine, büyük şehirlerde büyükşehir belediyelerine müracaat edebilirsiniz.
#12 Hafriyat toprağı döküm sahalarının sağlaması gereken şartlar nelerdir?
Hafriyat toprağı döküm sahalarının sağlaması gereken şartlar “bilgi merkezi” verilmektedir.
#13 İnşaat ve yıkım sırasında çıkan atıkların tümünü karışık olarak taşıma firmalarına verebilir miyim?
Faaliyetleri sırasında atık oluşumuna neden olan firmalar oluşan atıkları bileşenlerine göre ayrı toplamak yükümlülüğündedir. Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının içerisinde zararlı, tehlikeli ve yabancı maddelerin bulunmaması, kapı, pencere, dolap, taban ve duvar kaplamaları, döşemeleri ve yalıtım malzemeleri gibi inşaat malzemeleri ile floresan, boya, asit, asbest gibi tehlikeli atıkların yıkımı yapılacak yapılardan ayıklanarak ayrı toplanması gerekmektedir.
#14 Asbest içeren binalardan çıkan atıkları ne yapabilirim?
Asbest içeren malzemelerin kullanıldığı binaların yıkımı, sökümü, tamiratı ve tadilatı sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik esaslarına uyulması, yıkım sonucu çıkacak asbestli atıkların tehlikeli atık olarak değerlendirilerek lisanslı atık taşıma firmaları aracılığı ile çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli bertaraf firmalarına gönderilmesi gerekmektedir. Çalışanların sağlığını, güvenliğini ve çevreyi korumak amacıyla asbestli alanlarda yapılacak çalışmalar için uzman firmalarla birlikte çalışma yapılması gerekmektedir. Destek hizmetleri kategorinde asbest sökümüne ilişkin ayrı bir alt kategori oluşturulmuştur.
#15 Hafriyat sırasında oluşan bitkisel toprak nasıl değerlendirilmelidir?
Hafriyat sırasında oluşan bitkisel toprak alt topraktan ayrı olarak toplanmalı, derinliğine ve yapısına bağlı olarak kazılarak yeniden kullanılmak üzere yığılmalı ve ayrı toplanan bitkisel toprak park, bahçe, yeşil alan, tarım ve benzeri çalışmalarda tekrar kullanılmalıdır.
#16 Hafriyat sırasında oluşan bitkisel toprağı park, bahçe, yeşil alan, tarım ve benzeri çalışmalarda değerlendirilmek üzere başka kişi ve firmalara verebilir miyim?
Evet. Hafriyat inşaat ve yıkıntı atıkları kategorisi altındaki bitkisel toprak alt kategorisi bu amaçla oluşturulmuştur.
#17 Hafriyat sırasında oluşan bitkisel toprağı da “Taşıma İzin Belgesi" almış firmalar aracılığıyla taşıtmam gerekiyor mu?
Hayır. Hafriyat sırasında oluşan bitkisel toprağı alt topraktan ayrı olarak toplayarak başka şekilde de taşıtabilirsiniz. Ancak hafriyat toprağı “Taşıma İzin Belgesi" almış firmalar aracılığıyla taşınmalıdır.
#18 Hafriyat atığı taşıyan firma/araçların özellikleri nedir?
Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları taşıma araçları ilgili merciden "Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" almak zorundadır. İnşaat/yıkıntı atığı taşıyan araçlar sarı renkli ve araçların üzerinde büyük harflerle "İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma Aracı" ibaresi yazılıdır. Bu firmalar değişik ebatlarda sarı renkli konteyner ve kapları da bulundurmakla yükümlüdürler. (Yönetmelik Madde : 24)
#19 "Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" almak ve hafriyat atığı taşımak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını taşımak isteyen kişi veya kuruluşlar mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye, dışında ise mahallin en büyük mülki amirine başvurarak "Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" almakla yükümlüdürler. Bu amaçla yapılacak başvurularda istenecek belge ve bilgiler ilgili belediye tarafından belirlenir.
#20 Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Firmalarını nasıl bulacağım?
Bu kategoriye ücretsiz ilan verebilir veya bulunduğunuz ili seçerek doğrudan yetkili firmalarla iletişime geçebilirsiniz.
#21 Taşıma firması olarak üye olabilir miyim?
Evet. Üyelik kaydı sırasında “Taşıma İzin Belgesi” nin yüklenmesi gerekmektedir.
#22 İnşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanımı veya düzenli depolanması için izin süreci nasıl işler?
İnşaat/yıkıntı atıklarının geri kazanılması esas olup, geri kazanım tesisleri inşaat/yıkıntı atıklarının özelliklerine, miktarına ve hacmine bağlı olarak sabit veya geçici olarak planlanır. Geri kazanım tesislerinin sağlaması gereken şartlar Yönetmeliğin 29. Maddesinde, geri kazanım tesisleri için istenilen belgeler yönetmeliğin 30. Maddesinde belirtilmektedir. Yönetmeliği “güncel mevzuat” sekmesinde bulabilirsiniz. İnşaat ve yıkıntı atıklarının düzenli depolanması için ise, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde III. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi lisansı alınması gerekmektedir.
#23 Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ile depolama sahalarını kurma yükümlülüğü hangi kurumundur?
İl belediye mücavir alanı içerisinde il ve ilçe belediyeleri, büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri dışında ise ilçe belediyeleri, hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmek, hafriyat yönetim planı hazırlamakla, atıkların toplama, taşıma ve bertaraf bedelini belirlemekle yükümlüdür.
#24 Hafriyat Toprağı, inşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planı formatına nasıl ulaşabilirim?
21/05/2010 tarihli 2010/9 sayılı Genelge ekinde yer alan Entegre Atık Yönetim Planı Hazırlama Kılavuzunda “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Planı” formatı belirlenmiştir. Klavuzu “bilgi merkezi” sekmesinden indirebilirsiniz.
#25 Mermer, karo, seramik, biriket gibi yapı malzemelerinin üretimi sonucu oluşan atıklar hafriyat dolgu sahalarına kabul edilebilir mi?
Hayır. Bu gibi üretim faaliyetleri sonucu oluşan atıkların tehlikesiz atık olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu atıklar hafriyat toprağı dolgu sahasına kabul edilemez.
#26 İnşaat ve yıkıntı atıkları dolgu amaçlı kullanılabilir mi?
Hayır. İnşaat atıkları doğrudan dolgu amaçlı kullanılamaz. Kırma-eleme gibi geri kazanım sürecinden geçirildikten sonra dolgu amaçlı kullanılabilir.
#27 Hafriyat toprağı terk edilmiş maden sahalarının rehabilitasyonu için kullanılabilir mi?
Hayır. Hafriyat toprağının terk edilmiş maden sahalarına doldurulması rehabilitasyon olarak kabul edilmez. Dolgu alanı olarak izin alınması gerekmektedir.
#28 İnşaat ve yıkım sırasında oluşan demir, plastik, ahşap gibi atıklar Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Kapsamına girer mi?
Hayır. Bu gibi atıklar inşaat ve yıkım sırasında ayrı toplanmalı, diğer mevzuat hükümlerine göre yönetilmelidir.