tapbis

İlan Listesi

Kategoriler
Atık Kategorileri
Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
Atık Yönetimi Yönetmeliği
Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Tehlikeli Atık Pazarı Akım Şeması
Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması Kılavuzu Cilt-1
Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması Kılavuzu Cilt-2
Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması Kılavuzu Cilt-3
Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Geçici Depolanma Kriterleri
Evimizdeki Tehlikeli Atıklar El Kitapçığı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
Evimizdeki Tehlikeli Atiklar (TÜÇEV)
Ağaç ürünleri ve Mobilya İmalatı Sektörel Atık Kılavuzu
Beyaz Esya Sanayi Sektörel Atık Kilavuzu
Birincil ve İkincil Aluminyum Üretimi Sektörel Atık Kilavuzu
Boya Üretimi Sektörel Atık Kilavuzu
Boyama Vernikleme Sektörel Atık Kilavuzu
Demir Çelik Sanayi Sektörel Atık Kilavuzu
Demir Dokum Sanayi Sektörel Atık Kilavuzu
Deri Sektoru Sektörel Atık Kilavuzu
Dokum Sektoru Sektörel Atık Kilavuzu
Galvaniz Kaplama Sektörel Atık Kilavuzu
İlac Sanayi Sektörel Atık Kavuzu
Metal Kaplama Sektörel Atık Kilavuzu
Metal Sektoru Sektörel Atık Kilavuzu
Organik Bitki Koruma Ürumleri ve Biyosit Üetimi Sektörel Atık Kilavuzu
Oto Tamirhaneleri Sektörel Atık Kilavuzu
Otomotiv Sanayi Sektörel Atık Kilavuzu
Petrokimya Sektörel Atık Kilavuzu
Petrol Rafinasyonu Sektörel Atık Kilavuzu
Tekstil ve Hazir Giyim Sektoru Sektörel Atık Kilavuzu
Termik Santraller Sektörel Atık Kilavuzu
Çevre Lisansı Başvurusunda Bulunacak Atık Ara Depolama Tesislerinin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar
Çevre Lisansı Başvurusunda Bulunacak Tehlikeli Atik Geri KazanimTesislerinin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar
Sık Sorulan Sorular
#1 Tehlikeli atık nedir?
Tehlikeli atık, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin (AYY) Ek-3/A’sında yer alan tehlikeli özelliklerden, birini ya da birden fazlasını taşıyan ve aynı yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan atık listesinde atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan atıklardır.
#2 Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek:4 atık listesinde yer alan; (*), (A) ve (M) işaretlerinin anlamı nedir?
Atık listesinde (*) ile işaretlenmiş atıklar tehlikeli atıktır. Tehlikeli atıklar, Ek-3/A’da listelenen özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip atıklardır. Atık listesinde (A) işaretli atıklar, Ek-3/B’de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer. (M) işaretli atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi gerekir.
#3 Atıkların tehlikeli olduğuna nasıl karar verilir?
Atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla malzeme güvenlik bilgi formları, proses girdileri ve bilgileri, Bakanlıkça yayınlanan kılavuzlar veya Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-3/B’de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılan analiz raporları kullanılır. Atık listesinde (A) işaretli atıklar, Ek-3/B’de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer. (M) işaretli atıkların ise tehlikeli özellik göstermediğinin kanıtlanması için Ek:3/B analizinin yapılması ve konsantrasyon değerlerini aşmadığının belgelendirilmesi gerekmektedir.
#4 Yapılan analizlerin geçerlilik süresi nedir?
Atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi için yapılan analiz sonuçları, üretim prosesi, hammadde veya katkı maddelerinde bir değişiklik olmaması halinde 5 yıl süre ile geçerlidir. Üretim prosesi, hammadde veya katkı maddelerinde bir değişiklik olması halinde analiz, değişiklikten itibaren 3 ay içerisinde yenilenmelidir.
#5 Ek:3/B analizini nerede yaptırabilirim?
Ek:3/B analizleri Bakanlıktan yeterlik almış TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yapılmaktadır.
#6 Atığımın tehlikeli özellik gösterdiğini biliyorum. Buna göre Ek:4 listesinden yıldızlı kodunu da buldum. Yine de EK.3/B analizi yaptırmak zorunda mıyım?
Hayır. Doğrudan tehlikeli atık olarak değerlendirebilirsiniz.
#7 Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek:3/B analizi ile Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin (ADDDY) Ek:2 sine göre yaptırılan analizler arasındaki fark nedir? Her iki analizi de yaptırmak zorunda mıyım?
Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek:3/B analizi atığın tehlikelilik özelliğini belirler. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliği Ek:2 analizi ise eluat (suya geçen parametre değerleri) analizidir ve düzenli depolanabilme kriterini belirler. ADDDY Ek:2 analizi sonucu bir atığın tehlikeli olup olmadığı belirlemekte kullanılamaz. Keza AYY Ek:3/B analizi de atığın kaçıncı sınıf düzenli depolama alanında depolanabileceğini belirlemez.
#8 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yürürlükte midir?
Hayır. 02.04.2016 tarihinden itibaren yürürlükte değildir.
#9 Atıkların sınıflandırılması ve uygun atık kodunun belirlenmesi işlemleri nasıl olacak?
Atık kodu, atık sahibi tarafından Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-1’de yer alan atık kodu belirleme hiyerarşisine ve atık kodu açıklamalarına uygun olarak belirlemekle yükümlüdür. Ayrıca atıkları sınıflandırmada kullanılmak üzere “bilgi merkezi” sekmesinde “Atıkların Sınıflandırılması Kılavuzu” bulunmaktadır. Bu kılavuz kullanılarak atığınızı ne şekilde sınıflandıracağınıza ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.
#10 Tehlikeli atıkların beyan süresi ne zamandır, nasıl yapılır?
Atık beyanı yıllık yapılmaktadır. Her yıl bir önceki yılın atık bilgilerini içerecek şekilde www.online.cevre.gov.tr adresindeki “çevre bilgi sistemi” içerisinde yer alan “atık yönetim uygulaması” üzerinden yapılır. Beyan süresi Mart ay sonuna kadardır. Atık beyanı yapılabilmesi için önce firmanızın çevre bilgi sistemine kayıt olması, kullanıcı adı/parola alması gerekmektedir. Kayıt işlemleri bir kez yapılır. Sistemin kullanımına ilişkin kılavuz “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.
#11 Sadece tehlikeli atıkları mı beyan etmem gerekiyor?
Hayır. 01.01.2015 tarihinden itibaren tehlikesiz atıklarınızı da beyan etmelisiniz.
#12 Yıl içerisinde oluşan atıklarımı henüz lisanslı tesislere göndermedim. Yine de atık beyanı yapacak mıyım?
Evet. Her yıl beyan yapmak zorundasınız. Atığınızı henüz lisanslı tesislere teslim etmeseniz dahi atık kodunu ve miktarlarını beyan ederek stokta tuttuğunuzu belirtmelisiniz.
#13 Kullanıcı adı ve parolamı kaybettim. Ne yapabilirim?
Bulunduğunuz ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederek kullanıcı adı ve parolanızı alabilirsiniz.
#14 Atık beyan formunu online olarak doldurduktan sonra kağıt ortamında da gönderecek miyim?
Hayır. Sadece internet üzerinden online olarak doldurmanız yeterli.
#15 Tehlikeli atıklarımı lisanslı tesislere gönderinceye ne kadar tesis içinde bekletebilirim?
Uygun şartlar altında en fazla 6 ay uygun geçici depolayabilirsiniz.
#16 Tehlikeli atık geçici depolama alanın sağlaması gereken fiziki şartlar nelerdir?
Tehlikeli atık geçici depolama alanı kriterleri “Bilgi Merkezi” sekmesinde verilmektedir.
#17 Geçici depolama alanı için izin almam gerekiyor mu?
Ayda bin kilogramdan daha az tehlikeli atık üreten atık üreticilerinin, tehlikeli atıklarını geçici olarak depoladığı/depolayacağı alanları/konteynerleri geçici depolama izninden muaftır. Ayda bin kilogram veya daha fazla tehlikeli atık üreten atık üreticileri tehlikeli atıklarını geçici depoladığı alanları/konteynerleri için il müdürlüğünden geçici depolama izni alır. Geçici depolama alanı/konteyneri için izin süresiz olarak verilir. Geçici depolama alanında değişiklik olması halinde geçici depolama izni yenilenir. (AYY:13/5)
#18 Tesis dışında başka bir yerde geçici depolama kurabilir miyim?
Atıkların geçici depolanması işlemi atığın üretildiği tesis/kuruluş sınırları içinde yapılır. Tıbbi atıklar ile ambalaj atıkları hariç olmak üzere, tesis/kuruluş sınırları içinde uygun yer bulunmadığının il müdürlüğü tarafından tespiti durumunda üreticiye ait il sınırları içerisinde il müdürlüğünden uygunluk alınmış olan bir alanda güvenli bir şekilde geçici depolama yapılabilir. Bu alan için miktara bakılmaksızın geçici depolama izni alınır. Geçici depolama alanına atıkların taşınmasında lisanslı araç şartı aranmaz. (AYY: 13/4)
#19 Tehlikeli atıklar için mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunlu mudur? Bunun için bir miktar sınırlaması var mıdır?
Miktarına bakılmaksızın tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması, bertarafı ve prosesten kaynaklanan tehlikeli atıkların geçici depolanması faaliyetlerinde bulunanlar faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayan kurum, kuruluş ve işletmelere bu faaliyetler için izin ve lisans verilmez. (AYY:16/1)
#20 Kamu kurumlarının da mali sorumluluk sigortası yaptırması gerekiyor mu?
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 13/1 maddesinde; Bakanlar Kurulunun kamu yararı açısından gerekli gördüğü hallerde zorunlu sigortalar ihdas edebileceği hükmüne yer verilmiş olup, bu yetkiye göre Bakanlar Kurulunca 2010/190 sayılı karar alınmıştır. 11.03.2010 tarihli ve 27518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eki (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri bu Karar kapsamına dahil değildir.” ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’nun eklerindeki (I) Sayılı Cetvelde yer alan kamu kurum ve kuruluşları mali sorumluluk sigortası yaptırmaktan muaf olup diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ise yaptırması gerekmektedir.
#21 Tesisimin bulunduğu sektörden çıkan veya çıkması muhtemel atıklara ilişkin bilgilere nasıl ulaşabilirim?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan sektörel kılavuzlar bilgi merkezi sekmesinde verilmektedir. Sektörünüze ait olan kılavuzu buradan indirerek bilgi alabilirsiniz.
#22 Tehlikeli atıkların taşınması ile ilgili özel şartlar var mıdır?
Evet. Tehlikeli atıklar normal nakliye araçlarıyla taşınamaz. Lisanslı atık taşıma araçları ile taşınmalıdır. Lisanlı taşıma araçları, tehlikeli atıkların taşınması için sızdırmazlık gibi özel önlemler alınmış ve lisanslandırılmış araçlardır. Ancak tıbbi atıklar hariç olmak üzere tek seferde 50 kg altında taşınacak atıklar için lisanslı araçla taşıma zorunluluğu yoktur.
#23 Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkları nereye verebilirim?
Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıkları, diğer atıklardan ayrı toplayarak belediyelerce kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine teslim edebilirsiniz.