tapbis

İlan Listesi

Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
PCB ve PCT lerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
PCB-PCT İçeren Madde ve Ekipman Atıkları Pazarı Akım Şeması
PCB ve PCT İçeren Atıklarn Yönetimi Kılavuzu
Çevre Lisansı Başvurusunda Bulunacak PCB Arındırma Tesislerinin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar
Sık Sorulan Sorular
#1 PCB nedir?
PCB, kalıcı organik kirletici (KOK) olarak tanımlanan, yüksek dirençleri nedeniyle doğaya karıştığında uzun süre kalan, besin zincirine aktarılarak biyolojik birikime uğrayan, insan sağlığı ve çevre üzerinde çok zararlı etkilere yol açan kimyasal bir bileşiktir. PCB, bir grup aromatik klorlu bileşik olan poliklorlu bifenillere verilen genel isimdir. Poliklorlu bifeniller, Poliklorlu terfeniller, Monometil-tetraklorlu-difenil metan, Monometil-diklorlu-difenil metan, Monometil-dibromo-difenil metan, veya toplamda, ağırlık olarak %0.005’den (veya 50 ppm) daha fazla yukarıda bahsedilen maddelerin herhangi birisini ya da birkaçını içeren karışım PCB olarak tanımlanmaktadır.
#2 PCB’ler nerelerde kullanılmıştır?
PCB’li yağlar veya sıvılar genel olarak kapalı ve yarı kapalı sistemlerde bulunmaktadır. En çok elektrikli transformatörler ve kondansatörlerde yalıtkan sıvı olarak kullanılmıştır. Diğer kullanım alanları şalterler, voltaj düzenleyiciler, sıvı dolgulu kablolar, devre kesici anahtarlar, aydınlatma balastları, ısı iletim yağları, mürekkeplerdir.
#3 PCB içeren madde ve ekipmanların çevre ve insan sağlığına etkileri nasıl oluşur?
PCB içeren madde ve ekipmanların zararlı etkileri, bu maddelerle kirletilmiş gıda ve içecekler tüketildiğinde veya bu maddeler teneffüs edildiğinde, yutulduğunda ya da deriyle temas ettiğinde ortaya çıkmaktadır. PCB’ler bertaraf veya başka herhangi bir amaçla yakıldıklarında tam bir yanma meydana gelmezse, çok daha zararlı etkilere sahip poliklorlu furanlar (PCDF) ve poliklorlu dioksinler (PCDD) yan ürün olarak ortaya çıkar.
#4 Transformatör nedir? Neden PCB içerir?
Transformatörler bir elektrik akımının voltaj düzeyini artırabilen veya azaltabilen araçlardır. Elektrik enerjisi, iletim kaybının azaltılması için üretildiği yerden son kullanıcıya yüksek voltajlı (birkaç bin) elektrik olarak iletilir. Kullanımdan önce voltajı transformatör aracılığı ile düşürülür. Transformatörlerde manyetik metal bir çekirdeğin etrafına iki dizi iletken tel bulunur. Transformatör muhafazası içindeki boşluğun kısa devre olmasını ve kıvılcımlanmayı önleyecek bir sıvı ile doldurulması gereklidir. Bu nedenle transformatörler, imalatının son aşamasında genellikle PCB bazlı yağ karışımı içeren uygun yalıtkan bir sıvı ile doldurulur. Kuru tip transformatörler ise yağ içermez.
#5 Kondansatör nedir? Neden PCB içerir?
Kondansatör, elektronların elektriksel yükü elektrik alanın içerisinde depolayabilme özelliklerinden faydalanılarak, bir yalıtkan malzemenin iki metal tabaka arasına yerleştirilmesiyle oluşturulan temel bir devre elemanıdır. Yalıtkan madde PCB içermesi muhtemel bir sıvıdır. Kondansatörler de transformatörler gibi PCB içerme olasılığına sahip olmakla birlikte daima kapalı olan yapılarıyla transformatörlerden farklılık gösterirler. Bu nedenle kondansatörler iyi durumda olduğu ve sızdırma yapmadığı sürece bakım konusu önemli bir sorun değildir. Ancak, ömürlerini tamamladıktan sonra transformatörlerle aynı potansiyel tehlikeleri taşırlar; transformatörlerle benzer koşullarda bertaraf edilmeleri gerekir.
#6 Transformatörün PCB içerip içermediği nasıl tespit edilebilir?
PCB içeren transformatörlerin dışarıdan tespiti kesin olarak yapılamamakla birlikte, imalatçıya ait olan levha üzerindeki bilgiler bu konuda yol gösterebilir. Orijinal levha üzerindeki bilgilerin yetersiz ya da okunaksız olması durumunda doğru bir tespitin yapılabilmesi için PCB analizinin yapılması gereklidir. Diğer yandan, tamamen kapalı olan transformatörlerde (hermetik tip), bu analizin yapılabilmesi için numune alınması mümkün değildir. Böyle durumlarda, sızıntı gibi birtakım arızalar çıkmaması halinde ömrünü tamamlayıncaya kadar gerekli tedbirler alınarak kullanıldıktan sonra, PCB içerme ihtimali göz önünde bulundurularak uygun şekilde bertarafı sağlanmalıdır.
#7 PCB ve diğer kalıcı organik kirleticiler ile ilgili uluslararası düzeyde yürütülen çalışmalar var mı?
PCB’ler dahil 12 kalıcı organik kirleticinin çevredeki miktarını azaltmak, bu maddeleri imha etmek ve kaynaklarını sınırlamak amacıyla Türkiye dahil 125 ülkenin katılımıyla Stockholm Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeye taraf olan ülkeler söz konusu kirleticileri 2025 yılına kadar çevresel açıdan en uygun teknolojileri kullanarak bertaraf etmekle yükümlüdür.
#8 PCB içerme ihtimali olan madde ve ekipmanlar için nasıl bir yol izlemeliyim?
Öncelikle Yönetmeliğin 10. Maddesine göre ön tespit ve ön tespit neticesinde elde edilen bulgulara göre kantitatif analiz yaptırılması gereklidir. PCB analizleri ile 50 ppm ve üzerinde PCB içerdiği belirlenen madde ve ekipmanlar Yönetmeliğin 11. Maddesinde göre etiketlenmelidir. PCB’li ortamlarda yönetmeliğin 20,21,22. Maddelerinde belirtilen hususlara riayet etmelidir. 5 dm3 (L) ve daha fazla PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranlar bunları, Bakanlık PCB envanterine kayıt ettirmelidir. Arındırma veya bertaraf işlemleri gerçekleştirilinceye kadar Yönetmeliğin 15. Maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak geçici depolama yapılmalıdır. Lisanslı taşıma firmaları, lisanslı arındırma ve bertaraf firmaları aracılığıyla arındırma ve bertaraf işlemleri tamamlanmalıdır.