tapbis

İlan Listesi

Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Tıbbi Atık Pazarı Akım Şeması
Güvenli Tıbbi Atık Yönetimi Kılavuzu
Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Tıbbi Atık Kodları
Sağlık Kuruluşu Tıbbi Atık Yönetim Planı Formatı
Çevre Lisansı Başvurusunda Bulunacak Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesislerinin Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar
Sık Sorulan Sorular
#1 Tıbbi atık nedir?
Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan enfeksiyon yapıcı atıklar, patolojik atıklar ve kesici-delici atıklar tıbbi atık olarak tanımlanmaktadır.
#2 Tıbbi atıkları toplamak, taşımak ve bertaraf etmek yükümlülüğü hangi kuruluşa aittir?
Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde belediyeler, tıbbi atıkları tıbbi atık geçici depolarından/konteynerlerinden alarak tıbbi atık işleme tesisine taşımak/taşıttırmakla yükümlüdür. Tıbbi atık işleme tesislerinin bulunmadığı illerde belediyeler kendilerine uygun tıbbi atık işleme tesisi belirlemek zorundadır. (5216 Sayılı Kanun Madde : 7/i, TAKY :8)
#3 Sağlık kuruluşları tıbbi atıklarını mutlaka belediyeye vermek zorunda mıdır? Kendisi başka bir lisanslı tesise gönderebilir mi?
Sağlık kuruluşları, tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı amacıyla ilgili belediye ile (veya yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlarla) protokol yapmakla yükümlüdür. Bunun dışında kendisi doğrudan başka bir lisanslı tesise tıbbi atık gönderemez.
#4 Tıbbi atıkların bertarafı ile ilgili mali yükümlülük hangi kuruluşa aittir?
Sağlık kuruluşları, ürettikleri atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu ve bertarafı için gereken harcamaları, bertaraf edene ödemekle yükümlüdürler. Ücretin ödenmemesi tıbbi atıkların toplanması ve bertarafı için bir engel oluşturmaz. Tıbbi atık bertaraf ücretinin ödenmemesi durumunda, bu bedel 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre sağlık kuruluşlarından tahsil edilir. (TAKY: 24/1)
#5 Taşıma ve bertaraf bedeli nasıl belirlenir?
Tıbbi atık bertaraf ücreti, oluşan atığın gideceği sterilizasyon ve/veya bertaraf tesisine taşıma mesafesi ile sterilizasyon ve/veya bertaraf maliyetleri göz önüne alınarak her yıl tıbbi atığın oluştuğu ilin mahalli çevre kurulu tarafından belirlenmekte ve ilan edilmektedir. (TAKY: 24/2)
#6 Tıbbi atıklar başka bir ilde bulunan atık işleme tesislerine gönderilebilir mi?
Tıbbi atık işleme tesislerinin bulunduğu illerdeki merkez ve tüm ilçe belediyelerinde oluşan tıbbi atıklar ildeki tıbbi atık işleme tesisine gönderilir. Ancak, il sınırları içerisinde tıbbi atık işleme tesisi bulunmaması, tesisin kapasitesinin yetersizliği veya uygunsuz coğrafi koşullar gibi sebeplerle tıbbi atıkların bu tıbbi atık işleme tesisine gönderilmesinde zorluklar olması halinde; tıbbi atıklar bir başka ilde bulunan tıbbi atık işleme tesisine gönderilebilir. Bu durumda; öncelikle tıbbi atığın gönderilmek istendiği tıbbi atık işleme tesisinin bulunduğu ilin il müdürlüğünün uygun görüşünü müteakip, her iki ilin mahalli çevre kurulunda olumlu karar alınması kaydıyla ilgili belediye ile sözleşme yapılması gerekmektedir. (TAKY: 8)
#7 Tıbbi atıklar belediye veya belediyenin yetkilerini devrettiği firmaya verilmek zorunda olduğuna göre, bu kategori ne işe yarıyor?
Sağlık kuruluşları, tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı amacıyla ilgili belediye ile protokol yapmakla ve il mahalli çevre kurulunca belirlenen taşıma-bertaraf ücretini ödemekle yükümlüdür. Bu kategori hem tıbbi atık akışına ilişkin bilgi vermek, hem de ilgili taraflar arasında iletişim sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. O nedenle sorgulama yaparken il seçmeniz gerektiğini özellikle hatırlatırız.
#8 Tıbbi atıkları teslim ederken Ulusal Atık Taşıma Formu düzenlenmesi gerekiyor mu?
Sağlık kuruluşları, günlük 1 kilogramdan fazla tıbbi atık üretmesi durumunda tıbbi atıklarını UATF düzenleyerek, günlük 1 kilograma kadar tıbbi atık üretmesi durumunda ise tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu kullanarak teslim etmelidir. (TAKY:9/f)
#9 Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıklar ve bunların atık kodları nelerdir?
Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıklar ve bunların atık kodları “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.
#10 Sağlık kuruluşlarının kaç yataktan itibaren tıbbi atık geçici depolama sahası kurması gerekiyor?
Sağlık kuruluşlarının günlük 50 kilogramdan fazla tıbbi atık üretmesi durumunda tıbbi atık geçici deposu kurması, günlük 50 kilograma kadar tıbbi atık üretmesi durumunda geçici tıbbi atık konteyneri bulundurması, günlük 1 kilograma kadar tıbbi atık üretmesi durumunda ise en yakın veya en uygun tıbbi atık geçici deposuna/konteynerine götürmesi veya bu atıkları tıbbi atık toplama aracına vermesi gerekmektedir. (TAKY:9/ğ)
#11 Tıbbi atıkları ne şekilde ayırmalı ve biriktirmeliyim?
Tıbbi atıklar hiçbir suretle belediye atıkları, ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar ve benzeri diğer atıklar ile karıştırılmamalı, kendi içinde de enfeksiyon yapıcı atık, delici kesici atık ve patolojik atık olarak gruplandırılmalıdır. Bu grupların her biri için yönetmeliğin 10. Maddesinde toplama koşulları belirtilmiş, hangi tür atığın ne tür kapta toplanması gerektiği bildirilmiştir. Ayrıca, sıvı tıbbi atıklar uygun emici maddeler ile yoğunlaştırılarak tıbbi atık torbalarına konulmalı, tıbbi atık torbaları biriktirme süresince tıbbi atık kabı ya da kovası içerisinde muhafaza edilmelidir.
#12 Patolojik atık nedir? Nasıl yönetilmelidir?
Tıbbi atık türü olan patolojik atıklar, cerrahi girişim, otopsi, anatomi veya patoloji çalışması sonucu ortaya çıkan dokular, organlar, vücut parçaları, vücut sıvıları ve fetüsten oluşmaktadır. Herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıklar mutlak suretle Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında yakma yöntemiyle bertaraf edilmelidir. Ancak herhangi bir kimyasalla muamele görmemiş kan torbaları ve kan yedekleri dâhil vücut parçaları ve organları sterilizasyon tesisinde de işlenebilir. Bu nedenle herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı toplanmalıdır. Yalnızca kol, bacak, fetus gibi tanınabilir nitelikte olan ve enfeksiyon riski taşımayan patolojik atıklara defin işlemi uygulanabilir. Defnedilmesi talep edilen patolojik atıklar sağlık kuruluşu tarafından düzenlenecek belge ile talep eden hasta ya da hasta yakınına teslim edilir.
#13 Sağlık kuruluşlarının oluşturduğu tıbbi atıklar için atık beyanı vermesi gerekiyor mu?
Evet.
#14 Sağlık kuruluşlarınca hazırlaması gereken tıbbi atık yönetim planının il müdürlüklerince onaylanması mı gerekiyor?
Hayır. Sağlık kuruluşlarının tıbbi atık yönetim planı hazırlaması ve uygulaması yeterlidir. Ancak belediyeler, tıbbi atık yönetim planı hazırlamak ve il müdürlüğüne sunmak zorundadır.