tapbis

İlan Listesi

Kategoriler
Dış Ticaret Kategorileri
Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
2018-3 Sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği
2018-3 Sayılı Tebliğ Ekleri
2017-23 Sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Atıkların Sınırötesi Taşınması Klavuzu
2018-3 Sayılı Tebliğ Kapsamında Atık İthalatı Uygunluk Yazısı Müracaatında İstenilen Bilgi ve Belgeler.
Hurda Metal İthalatçı Belgesi Basvuru Dilekcesi Ornegi
Hurda Metal İthalatı İle İlgili Açıklama ve istenilen Belgeler
Sık Sorulan Sorular
#1 Bu kategorinin fonksiyonu nedir?
Bu kategori, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2017-3) ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2017-23) kapsamında yurt dışından atık veya hurda metal ithal etmek isteyen firmalar ile dış ticaret (ithalat-ihracat) konusunda faaliyet gösteren firmalar arasındaki iletişim içindir. TAPBİS şimdilik yurt dışı firmalara kapalıdır.
#2 İthal edilebilecek atıklar nelerdir?
İthal edilebilecek atıklar ile metal hurdaların listesi “bilgi merkezi” sekmesinde verilmektedir.
#3 Hangi firmalar atık ithal edebilir?
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2017-3) Ek:1 listesindeki atıkları Çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli geri kazanım tesisleri ithal edebilir. Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2017-23) Ek:1 listesindeki atıkları ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Metal Hurda İthalatçı Belgesi” almış sahip sanayiciler ithal edebilirler.
#4 2017/3 sayılı Tebliğ kapsamında uygunluk yazısı almak üzere yapılacak müracaatlarda istenilen bilgi ve belgeler nelerdir?
2017/3 sayılı Tebliğin Ek-1’listesinde yer alan atıkları ithal etmek isteyen ithalatçı veya temsilcisi, atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az üç iş günü önce atığın gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Uygunluk Yazısı almak için başvurmalıdır. Başvuru aynı zamanda tek pencere sistemi üzerinden de yapılmalıdır. Başvuruda istenilen bilgi ve belgeler “bilgi merkezi” sekmesinde verilmiştir. (İthalatçı veya temsilcisi Ek-4’teki bilgi formunu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verdiği tarihte, formun bir örneğini ilgili sınır gümrük idaresine de yazılı olarak iletmekle yükümlüdür.)
#5 2017/3 sayılı Tebliğ kapsamında hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapak ithal edecek firmaların çevre lisansına sahip olması gerekiyor mu?
39.01-39.14 (39.03 hariç) tarife pozisyonlu maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler ithal edebilmektedir. Bu maddelerin ithalatında Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz.
#6 2017/3 sayılı Tebliğ kapsamında 4012.20.00.90.00 GTİP li kullanılmış dış lastik ithal edecek firmaların çevre lisansına sahip olması gerekiyor mu?
4012.20.00.90.00 GTİP’li atıkları, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından uygun görüş alan sanayiciler ithal edebilmektedir. Bu atıkların ihraç kaydıyla ithalatında Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz.
#7 2017/3 sayılı Tebliğ kapsamında 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkları ithal edecek firmaların çevre lisansına sahip olması gerekiyor mu?
Ek-1’deki listede yer alan 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların ithalatında, ithalatçısı tarafından bu atıkların nihai ürün olduğunun beyan edilmesi ve nihai ürün olduğuna ilişkin ürün özelliklerini gösteren üretici beyanının olması halinde veya bu atıkların vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğunun belgelenmesi halinde bu ürünler nihai ürün kabul edilir ve Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz. 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların enerji geri kazanımı amacıyla ithalatı ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından enerji geri kazanımı amacıyla faaliyet gösteren beraber yakma tesisleri için belirlenecek tahsisat miktarı ve esaslar çerçevesinde 5 inci maddeye göre yapılır.
#8 Lisanslı ambalaj atığı toplama ayırma tesisleri ile belgeli tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri atık ithal edebilirler mi?
Hayır. Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen istisnalar hariç sadece geri kazanım lisansına sahip sanayiciler atık ithalatı yapabilirler
#9 Metal hurda ithalatçı belgesini kimler alabilir?
Metal hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdayı parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip firmalar “Metal Hurda İthalatçı Belgesi” alabilirler.
#11 Serbest bölgeden atık çıkışında da aynı kurallar mı geçerlidir?
Hayır. Serbest bölgelerden atık çıkışı Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 22/2 nci maddesine göre yürütülmektedir. Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan atıkların işlenmesi amacıyla bölgede uygun tesis bulunmaması veya atık üreticisi firma tarafından atıkların bu tesislere verilmemesi durumunda atık üreticisinin talebi üzerine serbest bölge müdürlüğü başkanlığında gümrük ve gümrük muhafaza müdürlüğü, işletici veya bölge kurucu ve işleticisi ve atık üreticisi temsilcilerinden oluşan bir komisyonun uygun görüşünü müteakip serbest bölge müdürlüğünce il müdürlüğünden alınacak onaya istinaden bu atıklar bölgeden çıkarılır.
#12 Serbest bölgeden hurda metal çıkışında metal hurda ithalatçı belgesi alınması zorunlu mudur?
Hayır. Serbest bölgeden hurda metal çıkışında metal hurda ithalatçı belgesi alınması zorunlu değildir.