tapbis

İlan Listesi

Filtrele

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

İlan Bulunamadı

Mevzuat
Adı İşlemler
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Bilgi Merkezi
Adı İşlemler
Ambalaj Belgelendirme Akım Şeması
Piyasaya Sürenlerin Yükümlülükleri
Geri Kazanım Hedefleri ve Hedeflerin Yerine Getirilme Koşulları
Sık Sorulan Sorular
#1 Ambalaj belgelendirme nedir?
Ambalajlı olarak piyasaya sürülen ürünlerin kullanımı sonucu ortaya çıkan ambalaj atıklarının, kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanılmasına ilişkin maliyetler, Çevre Kanunu’nun öngördüğü genişletilmiş üretici sorumluluğu ilkesine göre, “piyasaya sürenler” tarafından karşılanmak zorundadır. Piyasaya sürenler geri kazanım hedeflerini AAKY’nde belirtilen oranlarda sağlamakla yükümlü kılınmıştır.
#3 Piyasaya süren nedir?
Bir ürünü, ambalaj ile paketlemek suretiyle kendi markasıyla veya ithal ederek yurt içinde piyasaya süren işletmeler “piyasaya süren” olarak isimlendirilmektedir. Piyasaya sürenler gerçek veya tüzel kişi olabilirler. Üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçı da piyasaya süren olarak değerlendirilir.
#3 Bu kategorinin amacı nedir?
Bu kategori, piyasaya süren işletmelerin, belgelendirme yükümlüklerini yerine getirebilmesine yönelik olarak, piyasaya sürenler ile “yetkilendirilmiş kuruluşlar”, “belediyeler” veya “belediyenin ambalaj atığı yönetim planına dahil olan sözleşmeli TAT’lar” arasındaki hizmet alışverişini kapsar. Piyasaya sürenler talep eden, “yetkilendirilmiş kuruluşlar”, “belediyeler” veya “belediyenin ambalaj atığı yönetim planına dahil olan TAT’lar” arz eden konumundadır.
#4 Yetkilendirilmiş kuruluş nedir?
Piyasaya sürenlerin sorumluluğu kapsamında atıkların toplanması, taşınması, geri kazanımı ve geri dönüşümüne dair yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bunlara yönelik gerekli harcamalarının karşılanması, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Bakanlığın koordinasyonunda bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliği haiz birliklerdir.
#5 Piyasaya süren işletmelerin yükümlülükleri nelerdir?
Piyasaya süren işletmelerin yükümlülükleri “bilgi merkezi” sekmesinde detaylı olarak verilmektedir.
#6 Piyasaya sürenler belgelendirme yükümlülüklerini ne şekilde yerine getirebilir?
Piyasaya sürenler geri dönüşüm/geri kazanım hedefini yerine getirmek amacıyla piyasaya sürdüğü ürünlerin ambalajlarına depozito/iade sistemi uygulayabilir veya yetkilendirilmiş kuruluşa sorumluluklarını devredebilirler. Piyasaya Süren firmaların yükümlülüklerini yerine getirme seçeneklerinden biri olan “Belediye ile sözleşme yapabilme seçeneği” yeni yönetmelik ile kaldırılmıştır. Böylece daha önce ambalaj bilgi sistemine yüklenmiş olan ve süresi devam eden Belediye - Piyasaya Süren sözleşmelerinin sistem üzerindeki "Sözleşme Bitiş Tarihi" Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeni yönetmeliğin yürürlük tarihi doğrultusunda 31.12.2017 olarak düzenlenmiştir.
#7 Belgelendirme yükümlülüklerini depozito/iade sistemi ile yerine getirmek isteyen piyasaya sürenlerin ne yapması gerekir?
Ürünlerinin ambalajlarına depozito/iade sistemi uygulamayı tercih edenler; depozito/iade sistemine ilişkin planı ambalaj bilgi sistemi üzerinde yer alan format doğrultusunda hazırlayarak, sistem üzerinden sunmakla, kullanım ömrü dolmuş depozitolu/iadeli ambalajların çevre lisanslı ambalaj atığı işleme tesisine gönderilmesini sağlamakla, depozitolu/iadeli olarak piyasaya sürdükleri ve geri topladıkları ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin yıllık bildirimlerini sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar ambalaj bilgi sistemi üzerinden sunmakla yükümlüdür.
#8 Belgelendirme yükümlülüklerini yetkilendirilmiş kuruluşa sorumluluklarını devrederek yerine getirmek isteyen piyasaya sürenlerin ne yapması gerekir?
Yetkilendirilmiş kuruluşla anlaşma yöntemini tercih edenler; yükümlülüğün yerine getirileceği yılın en geç Haziran ayı sonuna kadar yapılan anlaşmayı ambalaj bilgi sistemi üzerinden göndermekle yükümlüdür. Yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, yetkilendirilmiş kuruluş ve yetkilendirilmiş kuruluş ile işbirliği içerisinde olan piyasaya sürenler müteselsilen sorumludurlar. Piyasaya sürenler yükümlülüklerini bir veya birden fazla yetkilendirilmiş kuruluş aracılığı ile yerine getirebilirler.
#9 27.12.2017 tarihinde yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan belgelendirme işlemleri ile ilgili düzenlemeler 2017 yılı belgelendirme işlemlerini de kapsıyor mu?
27.12.2017 tarihinde yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin geçici 2. Maddesinde bu hususa yer verilmiştir. Buna göre, 2017 yılına ait belgelendirme yükümlülüğü ile ilgili işlemler, 31/3/2018 tarihine kadar, yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte olan 24/8/2011 tarihli Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yürütülecek, daha önceki yıllara ait belgelendirme yükümlülüğü ile ilgili işlemler ise, Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda yürütülecektir.
#10 Piyasaya sürenler belgelendirme yükümlülüklerini yerine getirmek için ücret ödeyecek mi? Ne kadar?
Evet. Piyasaya sürenler; ambalaj atıklarının kaynakta ayrı toplama çalışmalarının, poşet, kumbara, konternır, iç mekan kutusu gibi toplama ekipmanlarının, eğitim gibi faaliyetlerin maliyetini karşılamakla yükümlüdür. Bu maliyetler belgelendirme sürecinde piyasaya süren kuruluşa yansıtılacaktır. Belgelendirme hizmetine ilişkin sabit bir ücret bulunmamakta olup, ücret piyasaya sürülen ambalaj malzemesinin türüne, miktarına ve tarafların karşılıklı anlaşmasına göre değişebilir.
#11 Piyasaya süren işletmelerin geri kazanım hedeflerinin (belgelendirme) yerine getirilmesindeki muafiyet sınırı ne kadardır?
Yurt içinde piyasaya sürdüğü ambalajların toplamı yıllık 1000 kilogram ve altında olan işletmeler geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerinden muaftır. Muafiyet sınırı daha önce 3.000 kg’ iken yeni Yönetmelik ile 1.000 kg.’ a düşürülmüştür. Piyasaya sürdüğü ambalaj miktarı yıllık 1.000 kg ve altında olan işletmelerin sadece bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu işletmeler geri kazanım hedeflerinden (belgelendirme) muaftır. Ancak bu uygulama, piyasaya sürenlerin 2018 yılı faaliyetlerine istinaden yapacakları 2019 yılı bildirimlerinden itibaren başlayacaktır.
#12 Piyasaya süren işletmeler birden fazla yetkilendirilmiş kuruluşa üye olabilir mi?
Evet.
#13 Belgelendirme yapılmaması veya geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerinin sağlanamaması durumunda ne olur?
Belgelendirme yapılmaması veya depozito/iade sistemi uygulayan piyasaya sürenler ile yetkilendirilmiş kuruluşların yönetmelikte (Madde:19) belirtilen hedefleri sağlayamamaları durumunda, eksik kalan miktar bir sonraki yıl için uygulanan hedeflere karşılık gelen miktara ilave edilir ve 2872 sayılı Kanun uyarınca idari yaptırım uygulanır.
#14 Bu kategoriyi hangi üyeler kullanabilir?
Piyasaya süren işletmeler B tipi firma üye olarak ücretsiz olarak talep ilanı verebilir, arz ilanlarını görebilirler. Arz ilanı verebilecek ve talep ilanlarını görebilecek yetkilendirilmiş kuruluşların ise C tipi (destek firması) üye olmaları gerekmektedir.
#15 Piyasaya süren olarak bu kategoriyi nasıl kullanacağım?
Piyasaya sürdüğünüz ambalaj malzemesine göre, alt kategorilere talep ilanı verebilir, verilen arz ilanlarının sahipleri ile iletişime geçebilir veya ana sayfadaki destek firmaları sekmesini tıklayarak ambalaj belgelendirme faaliyet kolundaki kuruluşlarla doğrudan iletişime geçebilirsiniz.
#16 2017 yılı için yapılması gereken piyasaya süren, ambalaj üreticisi ve tedarikçi bildirimleri, yeni yönetmeliğe göre mi yapılacak?
2017 yılı için yapılması gereken piyasaya süren, ambalaj üreticisi ve tedarikçi bildirimleri 2017 yılı faaliyetleri esas alınarak yapılacağından eski yönetmeliğe göre (24.8.2011 tarihli ve 28035 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği) yapılacaktır. Bu bildirimlerin 2018 yılı Mart ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Ayrıca yükümlülüğünü yetkilendirilmiş kuruluş aracılığıyla yerine getirecek olan piyasaya sürenler, yapacakları sözleşmeyi Haziran ayı sonuna kadar Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden göndermelidir.