tapbis

Kategoriler

Yan Ürün Kategorileri
Endüstriyel Yan Ürün Bu kategori; Atık Yönetimi Yönetiminin 19. Maddesinde tanımlanan yan ürün kriterlerini sağlayabilecek madde ve malzemeler içindir. Alıcının lisans alma koşulu yoktur. Ancak uygunluk almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapılmalıdır.
Bitkisel Yan Ürün Bu kategori; gıda, yem, ilaç veya başka alanlarda hammadde veya katkı maddesi olarak kullanılabilecek bitkisel yan ürünler içindir. Alıcının lisans alma koşulu yoktur. Biogaz, kompost ve fermente ürün üretimi veya biyokütle olarak değerlendirilecek bitkisel atıklar bu kategoride yer almaz.
Hayvansal Yan Ürün Bu kategori; İnsanlar tarafından tüketimi amaçlanmayan hayvansal yan ürünler içindir. Alıcının lisans koşulu yoktur. Biyogaz, kompost veya fermente ürün üretiminde değerlendirilecek atıklar için lütfen tehlikesiz atık kategorilerini kullanınız.
Alternatif Hammadde/Yakıt Kategorileri
Alternatif Hammadde Bu kategori; bir sanayi tesisinde oluşan ve mineral özellikleri dolayısıyla başka tesislerde hammaddeye katkı olarak kullanılabilecek özellikteki atıkları kapsar. Alıcının lisans alma koşulu yoktur.
Ek Yakıt Bu kategori; Atıktan Türetilmiş Yakıt Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinin Ek:4 listesinde işaretlenmiş ve beraber yakma tesislerinde ek yakıt olarak kabul edilebilecek atıkları kapsar. Alıcının lisans alma koşulu vardır.
Biyokütle Bu kategori; İhtiva ettiği enerjiyi geri kazanmak amacı ile yakıt olarak kullanılabilen ve biyokütle olarak değerlendirilebilecek atıkları kapsar. Alıcının lisans alma koşulu yoktur.
Atık Kategorileri
Tehlikeli Atıklar Bu kategori; tehlikeli özellik taşıyan ve atık listesinde atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan tehlikeli atıkları kapsar. Tehlikeli atıkları lisanslı atık işleme tesisleri kabul edebilir. Tehlikeli özellik taşıyan, yıldız (*) işaretli ancak yönetimi özel yönetmeliklerle belirlenmiş atıklar bu kategorinin dışındadır.
Atık Yağlar

Bu kategori; kullanılmış veya kullanıma uygun olmayan atık yağları kapsar. Alıcının lisans koşulu vardır. Atık motor yağlarını sadece yetkilendirilmiş kuruluş alabilir. PCB-PCT içeren yağlar bu kategori dışındadır.

Pcb İçeren Madde Ve Ekipmanlar Bu kategori; PCB (Poliklorlubifenil) içeren madde ve ekipmanları kapsar. Alıcının PCB arındırma konulu çevre lisansı olmalıdır. PCB içeren atık yağlar için atık yağ kategorisini kullanınız.
Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyalar Bu kategori; atık elektrikli ve elektronik alet ve cihazlar ile bunların unsurlarını ve ihtiva ettiği sarf malzemeleri kapsar. AEEE kapsamına giren kategori ve ürünlerin listesi bilgi merkezi sekmesinde verilmektedir. Bu kategoride yer alan AEEE’ları lisanslı işleme tesisleri veya uygunluk belgesi bulunan aktarma merkezleri alabilir.
Atık Pil Ve Akümülatörler Bu kategori; atık pil ve akümülatörleri kapsar. Atık piller, sadece yetkilendirilmiş kuruluş tarafından, atık akümülatörler ise, atık akümülatör ara depolama tesisleri veya geri kazanım tesisleri tarafından alınabilir. Atık pil ve akümülatörlerin atık kodları için bilgi merkezi sekmesinde bulunan listeyi inceleyiniz.
Ömrünü Tamamlamış Araçlar Bu kategori, ömrünü tamamlamış araçların araç sahipleri veya sigorta şirketleri tarafından yetkili ÖTA teslim yerlerine veya lisanslı geçici depolama yerlerine teslim edilmesini kapsar. ÖTA alacak teslim yerleri ile geçici depolama yerlerinin yetki belgesi/lisans koşulu vardır. Hurda metal/ÖTA İşleme lisansı bulunan tesisler bu kategoriyi kullanamaz.
Ömrünü Tamamlamış Lastikler Bu kategori; ömrünü tamamlamış lastiklerin yetkili toplayıcılar tarafından alınmasına ilişkin alışveriş işlemlerini kapsar. Yetkili taşıyıcıların üretici veya yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşmesinin olması gerekmektedir. ÖTL geçici depolama tesisleri ile atık işleme tesisleri yetkili taşıyıcı olmadan doğrudan ÖTL alamaz.
Bitkisel Atık Yağlar Bu kategori; bitkisel atık yağ olarak tanımlanan kullanılmış kızartmalık yağlar ile diğer bitkisel sıvı ve katı yağların lisanslı geri kazanım tesisleri ile lisanslı ara depolama tesislerine verilmesini kapsar. Bitkisel atık yağların atık getirme merkezlerinde bulunan toplama noktalarına teslim edilmesi için “atık getirme merkezlerine verilecek atıklar” kategorisini kullanınız.
Tıbbi Atıklar

Bu kategori; tıbbi atık olarak tanımlanan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıkları kapsar. Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilize edilmesi belediyelerin yetki ve sorumluluğundadır. Bu nedenle atık alıcısı konumunda belediye veya belediye ile protokol yapmış lisanslı firmalardır. Bu firmalar yetki sahaları dışında tıbbi atık alamazlar. 

Ambalaj Atıkları Bu kategori, ambalaj atığı üreticileri ile çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli ambalaj atığı toplama ayırma tesisleri arasında gerçekleştirilecek ambalaj atığı alışverişini kapsar. Toplama ayırma tesisleri ile geri dönüşüm tesisleri arasındaki atık ticareti için sektörel kategoriler başlığı altındaki “hurda ambalaj” kategorisini kullanınız.
Metal Atıklar Bu kategori, ambalaj atıkları hariç diğer metal atıkların, atık üreticileri ile tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri, çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli hurda metal/ÖTA işleme veya tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri arasındaki alışverişini kapsar. TAT’dan TAT’a veya TAT’dan işleme tesislerine gerçekleştirilecek atık alışverişi için sektörel kategoriler başlığı altında yer alan “metal hurdalar” kategorisini kullanınız.
Kağıt/karton Atıkları Bu kategori, ambalaj atıkları hariç diğer kağıt ve karton atıkların, atık üreticileri ile tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri veya çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri arasındaki alışverişini kapsar. TAT’dan TAT’a veya TAT’dan işleme tesislerine gerçekleştirilecek atık ticareti için sektörel kategoriler başlığı altında yer alan kağıt karton hurdaları kategorisini kullanınız.
Plastik Atıklar

Bu kategori, ambalaj olmayan tehlikesiz atık plastiklerin, atık üreticileri ile yetki belgeli toplama ayırma tesisleri veya çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli geri kazanım tesisleri arasındaki alışverişini kapsar. Toplama ayırma tesisleri ile geri kazanım tesisleri arasındaki atık cam alışverişi için “sektörel kategoriler” başlığı altında yer alan tehlikesiz hurda kategorilerini kullanınız.

Cam Atıklar

Bu kategori, ambalaj olmayan tehlikesiz atık camların, atık üreticileri ile yetki belgeli toplama ayırma tesisleri veya çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli geri kazanım tesisleri arasındaki alışverişini kapsar. Toplama ayırma tesisleri ile geri kazanım tesisleri arasındaki atık cam alışverişi için “sektörel kategoriler” başlığı altında yer alan tehlikesiz hurda kategorilerini kullanınız.

Ahşap Atıklar Bu kategori, ambalaj atıkları hariç diğer ahşap atıkların, atık üreticileri ile tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri veya çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri arasındaki alışverişini kapsar. TAT’dan TAT’a veya TAT’dan işleme tesislerine gerçekleştirilecek atık ticareti için sektörel kategoriler başlığı altında yer alan “hurda tahta, ahşap” kategorisini kullanınız.
Tekstil Atıkları Bu kategori, ambalaj atıkları hariç diğer tekstil atıkların, atık üreticileri ile tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri veya çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli tehlikesiz atık geri kazanım tesisleri arasındaki alışverişini kapsar. TAT’dan TAT’a veya TAT’dan işleme tesislerine gerçekleştirilecek atık ticareti için sektörel kategoriler başlığı altında yer alan “diğer hurda malzemeler” kategorisini kullanınız.
Tehlikesiz Atıklar

Bu kategori, tehlikesiz atıkların, atık üreticileri ile yetki belgeli toplama ayırma tesisleri veya çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli geri kazanım tesisleri arasındaki alışverişini kapsar. Toplama ayırma tesisleri ile geri kazanım tesisleri arasındaki atık alışverişi için “sektörel kategoriler” başlığı altında yer alan tehlikesiz hurda kategorilerini kullanınız.

Biyobozunur Atıklar Bu kategori, maddesel veya enerji geri kazanım amacıyla biyobozunur atıkların mekanik ayırma, biyokurutma, biyometanizasyon veya kompost tesislerinde geri kazanılabilmesine yönelik alışverişi kapsar. Biyobozunur atıkları kabul edebilecek firmaların biyobozunur atık işleme veya tehlikesiz atık geri kazanım lisansına sahip olmaları gerekmektedir.
Maden Atıkları Bu kategori; tehlikesi ve inert maden atıklarının atık üreticileri ile atık işleme tesisleri arasındaki alışverişini veya inert maden atıklarının alan ıslahı, rekreasyon, dolgu maksadıyla kullanımı kapsar. Tehlikeli maden atıkları için tehlikeli atıklar kategorisini, alternatif hammadde olarak kullanılabilecek maden atıkları için alternatif hammadde kategorisini kullanınız.
Hafriyat, İnşaat/yıkıntı Atıkları Bu kategori; hafriyat sırasında ayrılmış bitkisel toprağın park, bahçe, tarım ve benzeri çalışmalarda kullanılmak üzere, hafriyat toprağının dolgu, rekreasyon, düzenli depolama örtüsü vb çalışmalarda kullanılmak üzere, inşaat/yıkıntı atıklarının ise geri kazanım/düzenli depolama tesislerinde kullanılmak üzere “yetkili taşıyıcılar” aracılığıyla taşınmasını kapsar.
Diğer Atıklar Bu kategori, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek:4 listesinde atık kodu belirtildiği halde diğer kategorilerde yer almayan atıkları kapsar. Alıcının lisans alma koşulu vardır.
Atık İhaleleri Bu kategori, birden fazla atık türü için ihale açmak isteyen firmalar içindir. Verilen  ihale ilanlarını sadece seçilen tüm atık kodlarını alma yetkisine sahip firmalar görebilecektir. Tek tür atıklar için verilecek ihale ilanlarında ilgili kategoriyi kullanınız.
Sektörel Kategoriler
Tehlikesiz Hurdalar Bu kategori; tehlikesiz atık toplama ayırma belgeli firmaların, kendi arasında veya lisanslı atık işleme tesisleri ile yapacağı tehlikesiz metal, kağıt-karton, plastik, cam, ahşap, tekstil ve kompozit hurda alışverişini kapsar. Ambalaj atıkları bu kategorinin dışındadır. Tehlikesiz atık üreticileri, “atık kategorileri” grubunda bulunan kategorileri kullanabilirler.
Ambalaj Hurdaları Bu kategori; lisanslı ambalaj atığı toplama ayırma tesisleri ile lisanslı ambalaj atığı geri dönüşüm tesisleri arasındaki ambalaj hurdası ticaretini kapsar. Toplama ayırma tesisleri kendi aralarında ambalaj atığı ticareti yapamazlar. Ambalaj atığı üreticileri, atık kategorileri grubunda bulunan “ambalaj atığı” kategorisini kullanabilirler.
İkincil Hammadde Kategorileri
Plastik Granül Ve Çapaklar Bu kategori; atık plastiklerden geri kazanılarak hammadde haline getirilen plastik granül ve çapakları kapsar. Alıcının lisans zorunluluğu yoktur.
Diğer İkincil Hammadde Ve Ürünler Bu kategori; tehlikesiz atıklardan geri kazanılan hammadde/ürünleri kapsar. Alıcının lisans zorunluluğu yoktur. Tehlikesiz atık üreticileri, atık kategorileri grubunda bulunan “tehlikesiz atık” kategorisini, belgeli toplama ayırma tesisleri ise sektörel kategorileri kullanabilirler.
Metal Hurda (İşleme Tesislerinden) Bu kategori; lisanslı hurda metal işleme tesisleri ile lisanslı geri kazanım tesisleri veya geri kazanım lisanslı olmayan ergitme tesisleri arasındaki hurda metal ticaretini kapsar. Alıcının lisans alma zorunluluğu yoktur. Tehlikesiz atık üreticileri, atık kategorileri grubunda bulunan “tehlikesiz atık” kategorisini, belgeli toplama ayırma tesisleri ise sektörel kategorileri kullanabilirler.
Tarımsal Kategoriler
Stabilize Arıtma Çamuru Bu kategori; stabilize arıtma çamurlarının toprakta kullanımını kapsar. Tarımsal işletmeler ve çiftçiler alıcı konumundadır. Pazara arz edilen arıtma çamurlarının yönetmeliğin Ek:1 inde yer alan kriterleri sağlaması gerekmektedir.
Gübre Ve Toprak Düzenleyiciler Bu kategori; atık veya artık materyallerden türetilen ve belirli kalite parametrelerini sağlayan kompost, fermente ürün, gübre ve toprak düzenleyicileri kapsar. Kategori konusu “gübre ve toprak düzenleyici” ürünleri piyasaya arz edecek firmaların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından onay alması, piyasaya sürülecek ürünlerin ise tescil edilmesi gerekmektedir.
Dış Ticaret Kategorileri
Atık İhracatı Bu kategori, tehlikeli veya tehlikesiz atık ihracatı yapmak isteyen firmalarla, dış ticaret firmaları arasındaki bilgi ve iletişim içindir. Atık sahibi arz eden, dış ticaret firması ise talep eden konumundadır.
Atık İthalatı Bu kategori, 2018/3 sayılı Tebliğin Ek-1 listesinde yer alan ve ithali uygunluk denetimine tabi olan atıklar ile 2017/23 sayılı Tebliğin Ek-1 listesinde yer alan ve ithali kontrole tabi hurda metalleri kapsar. Atık ithal etmek isteyen firmalar “talep eden”, atığın sahibi olan yurt dışı firması ile bağlantılı dış ticaret firmaları “arz eden” konumundadır.
Destek Hizmetleri Kategorileri
Atık Taşıma Bu kategori; Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamındaki atıkların, atık üreticileri ile atık işleme tesisleri arasındaki taşıma hizmetini kapsar. 50 kg’ın altındaki atıkların kargo şirketleri aracılığıyla taşınabilecek atıklar bu kategorinin dışındadır.
Ambalaj Begelendirme Bu kategori, piyasaya süren işletmelerin ambalaj atığı toplama yükümlülüklerini belgelendirmelerini kapsar. Belgelendirme, YK veya doğrudan TAT firmaları ile yapılabilir. Ancak TAT firmalarının ambalaj atığı belgelendirmesi yapabilmesi için belediyenin onaylı ambalaj atığı yönetim planına dahil olmaları gerekir.
Tanker Temizleme Bu kategori; karayolu ve kombine taşımacılık ile taşınan tüm kimyasal ürünleri taşıyan tanker ve diğer ekipmanların lisanslı temizleme tesisleri tarafından temizlenmesi işlemlerini kapsar. Lisanslı temizleme tesisleri arz eden, temizlenecek tanker ve ekipmanların sahipleri talep eden konumundadır. Sabit tankların bulunduğu yerde temizlenmesi; oluşan atıkların tank sahibi tesis tarafından lisanslı atık işleme tesislerine gönderilmesi şartı ile “endüstriyel temizlik” kategorisi kapsamındadır.
Endüstriyel Temizlik Bu kategori; bir tesiste bulunan sabit tankların temizlenmesi veya buna benzer tesis içinde ihtiyaç duyulan kanal temizliği, döküntü temizliği gibi diğer endüstriyel temizlik hizmetlerini kapsar. Temizleme hizmeti verecek firmanın lisans alma koşulu yoktur. Ancak temizleme faaliyeti sırasında oluşan atıkların lisanslı atık işleme tesislerine gönderilmesi ve bertaraf sorumluluğu hizmet alan firmaya aittir.
Vidanjör hizmetleri

Bu kategori, kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlerde foseptikte toplanan atıksuların, atıksu altyapı tesislerine taşınması maksadıyla faaliyet gösteren özel veya kamuya ait vidanjör hizmetlerini kapsar. Hizmet verecek vidanjörlerin ilgili kanalizasyon idaresinden çalışma izin belgesi alması gerekir.  

Söküm Yıkım Hizmetleri Bu kategori; endüstriyel tesis, ünite, ticari yapı veya binanın söküm ve yıkımına ilişkin hizmetleri kapsar. Söküm ve yıkım hizmetleri (radyoaktif kaynak sökümü hariç) lisansa tabi değildir. Söküm/yıkım işi yaptırmak isteyen firmalar talep eden, hizmet veren firmalar arz eden konumundadır.
Danışmanlık Hizmetleri

Bu kategori, çevre danışmanlık, TMGD ve iş güvenliği danışmanlığı hizmeti almak isteyen firmalar ile bu hizmeti veren danışmanlık firmalarını kapsar. Danışmanlık firmaları arz eden, hizmet almak isteyen ise talep eden konumundadır. Danışmanlık hizmeti veren faaliyet gösterdiği konularda yeterlilik belgelerinin bulunması gerekir. 

Atık Getirme Merkezleri

Bu kategori, ev, ofis ve benzeri ticari kurumsal yerlerde oluşan geri kazanılabilir veya tehlikeli nitelikteki atıkların, belediyeler, alışveriş merkezleri ve organize sanayi bölgelerinde kurulan “atık getirme merkezleri” ne verilmesini kapsar. Atık getirme merkezleri hizmet arz eden, atık üreticileri ise talep eden konumundadır. Atık getirme merkezlerinin izinli olma zorunluluğu vardır. 

Diğer Destek Hizmetleri

Bu kategori, ölçüm, analiz, laboratuvar, bakım, onarım, iyileştirme vb konularda hizmet veren firmalar ile bu tip konularda hizmet almak isteyen firmaları kapsar. Hizmet veren firmalar arz eden, hizmet almak isteyen ise talep eden konumundadır. 

Makine Ekipman Kategorileri
Iskarta Makine ve Ekipmanlar

Bu kategori, herhangi bir nedenle kullanım dışı kalmış, ıskartaya çıkmış veya ihtiyaç fazla makine ve ekipmanları kapsar. Bu tür makine ve ekipmanların başka tesislerde yeniden kullanılması amaçlanmaktadır.  

Sektörel Makine Ve Ekipmanlar

Bu kategori, atık toplama, ayrıştırma, geri kazanım, işleme vb konular için tasarlanmış atık sektörüne yönelik makine ve ekipmanları kapsar. Tarafların lisans alma koşulu yoktur. 

Atık Yönetimi Ekipman Ve Araçları