tapbis

(D) Sektörel Firma

Atıkların toplanması, ayrıştırılması, ara depolanması, geri kazanılması, bertarafı gibi konularda faaliyet gösteren lisanslı ve/veya yetki belgeli firmaların tabi olduğu ücretli üyelik tipidir.
TAPBİS

D tipi üyelik, toplama-ayırma, geri kazanım, işleme, bertaraf gibi konularda faaliyet gösteren sektörel firmaları kapsar.

Atıkların toplanması ve yeniden ikincil hammadde haline getirilmesi ekonomi ve çevre için son derece önemlidir. Sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi, arz-talep dengesi oluşturulmasına bağlıdır.

Geri dönüşüm sektörü, kaynak israfının önlenmesi, doğal kaynakların korunması, endüstriye ucuz hammadde girdisinin sağlanması, enerji tasarrufu sağlanması, bertarafa gidecek atık miktarının azaltılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, istihdam oluşturması ve çevre kirliliğinin önlenmesi bakımından vazgeçilmez bir sektördür. Bu nedenle, geri dönüşüm sektörü desteklenmeli, saygınlık kazandırılmalıdır.

Atıkların, toplanması, ayrıştırılması, zararlı etkilerinin giderilmesi, çeşitli fiziksel ve kimyasal yöntemlerle geri kazanılarak ikincil hammaddeye dönüştürülmesi, içerdiği enerjinin geri kazanılması veya farklı yöntemlerle tekrar üretim sürecine hazırlanması belirli standart ve tedbirlerin alınmasını gerektirdiğinden lisans kapsamında yapılabilecek faaliyetlerdir.

Dolayısıyla bu tür sektörel faaliyetlerin çevre lisansı/yetki belgesi alarak bu kriterleri sağladığını belgelendirmesi gerekir.

D tipi üyelik, çevre lisansı/yetki belgesi bulunan sektörel firmaların yetki alanı dahilinde arz ve talep oluşturabilmelerine yönelik üyelik tipidir.

Temel amacı, atık üreticileri ile sektörel firmalar arasında veya sektörel firmaların kendi aralarında adil, yasal ve rekabete dayalı bir pazar mekanizması kurmaktır. Bu mekanizma, yetkisiz kişi ve firmaları devre dışı bırakacak, atık üreticilerinin yasal firmalara daha kolay bir şekilde ulaşmasına yardımcı olacaktır.

Sistem aynı zamanda sektörü desteklemeyi, yasal kriterlerini tamamlayan firmaları öne çıkarmayı, bu firmalara yol göstermeyi, daha fazla atığa ve atık üreticisine ulaşabilmelerini sağlamayı, kendi aralarındaki alışveriş ile ikincil hammadde arzı ve dış ticaret seçeneklerini kolaylaştırmayı, bunun sonucunda sektörü ülkeye daha faydalı hale getirilebilmeyi de hedeflemektedir.

Böylece, sadece büyük firmaların değil küçük ve kenarda kalmış firmaların da kendini geliştirerek pazara açılmasının sağlanması ve “döngüsel ekonomi” nin vazgeçilmez aktörleri haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

D tipi üyelerin erişim sağlayabileceği alanlar faaliyet koluna ve yetki belgelerine göre belirlenmekte olup, yetki alanları ve üyelik ücretleri ile ilgili bilgiler “üyelik bilgileri” sayfasında tablo halinde verilmektedir.