tapbis

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KURALLARI

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme, www.tapbis.com web portalı üzerinden üyelerin kullanımına sunulan Türkiye Atık Pazarı Bilişim Sistemi (TAPBİS) yazılımı sahibi Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Teknopark Binası No:35/B İçkapı No:Z-04 Yenişehir/Mersin adresinde mukim Ecochem Bilişim ve Kimya Teknolojileri – Nermin ŞİMŞEK KUŞ (bundan böyle kısaca "TAPBİS" olarak anılacaktır) firması ile www.tapbis.com portalına üye olmaya elektronik olarak onay vererek ücretli veya ücretsiz olarak TAPBİS yazılımını kullanan "Üye" arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

2. TANIMLAR

"TAPBİS": Türkiye Atık Pazarı Bilişim Sistemi ile bu sistemin sahibi Ecochem Bilişim ve Kimya Teknolojileri – Nermin ŞİMŞEK KUŞ firmasını,

"Portal": www.tapbis.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan, TAPBİS yazılımının sunulduğu internet sitesini,

"Kullanıcı": Portala çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişiyi,

"Üye": Portala üye olmaya elektronik olarak onay vererek “portal” dahilinde sunulan hizmetlerden bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

"Üyelik Hesabı": Üyenin portal içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle ilgili konularda TAPBİS’e talepte bulunduğu, üyelik bilgilerini ve yetki/lisans belgelerini güncellediği, gelen/giden mesaj ve teklifleri görüntüleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve yalnızca kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile portal üzerinden eriştiği üyeye özel internet sayfasını,

"Üyelik Profili": Kurumsal üyelerin, diğer üyeler tarafından üyelik bilgilerinin ve varsa yetki/lisans belgelerinin görüntülenebildiği internet sayfasını,

"İşbirliği": Üye ya da mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, kendi aralarında veya grup dışı diğer sektörlerle çevre mevzuatına uygun bir şekilde atık, artık, yan ürün veya buna bağlı hizmet alışverişi yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla, sanayi odası, ticaret ve sanayi odası, organize sanayi bölgesi, belediye, birlik, dernek, holding, çevre danışmanlık firması vb kuruluşlara TAPBİS tarafından in vereceği bilişim desteğini,

"İşbirliği kuruluşu": TAPBİS ile işbirliği yapan sanayi odası, ticaret ve sanayi odası, organize sanayi bölgesi, belediye, birlik, dernek, holding, çevre danışmanlık firması vb kuruluşları,

"Atık üreticisi": Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

“A Tipi Üye ”: www.tapbis.com portalına üye olarak, sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde TAPBİS yazılımını kullanan, evler ve ofisler, lastik tamircileri, küçük oto tamirhaneleri, lokantalar, eczaneler, muayenehaneler, satış noktaları, okullar, çiftçiler gibi küçük ölçekli atık üreticileri ile ürün-hizmet alıcılarından oluşan üyelik tipini,

“B Tipi Üye”: www.tapbis.com portalına üye olarak, sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde TAPBİS yazılımını kullanan, orta ve büyük ölçekli atık üreticileri ile ürün-hizmet alıcılarından oluşan üyelik tipini,

“C Tipi Üye”: www.tapbis.com portalına üye olarak, sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde TAPBİS yazılımını kullanan, ürün-hizmet satıcılarından oluşan üyelik tipini,

“D Tipi Üye”: www.tapbis.com portalına üye olarak, sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde TAPBİS yazılımını kullanan, atık alıcısı konumundaki firmalardan oluşan üyelik tipini,

“Kurumsal üye”: C ve D tipi üyeleri,

“B+ Yetki Paketi”: B tipi üyelerin erişim yetkilerini genişletmek için seçtikleri paketi,

“Destek Firması”: (C tipi üye) Ürün veya hizmet yoluyla atıkların toplanması, geri kazanılması veya bertarafına destek sağlayan firmayı,

“Sektörel Firma”: (D tipi üye) Atık sektöründe, atıkların toplanması, ara depolanması, geri kazanılması veya bertarafı konularında faaliyet gösteren ve yetkili mercilerden izin, yetki ve/veya lisans belgesi almış firmaları,

“Yetki/lisans belgesi”: C ve D tipi üyelerin belirli atık türlerini tesisine kabul edebileceğini veya belirli alanlarda hizmet verebileceğini gösteren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya il müdürlüklerinden üst yazı ve ekleriyle beraber bütün olarak kabul edilen yetki belgesi veya çevre lisans belgesini,

“Mağaza Hizmeti”: www.tapbis.com portalına C (Destek Firması) ve D (Sektörel Firma) tipi üye olarak, sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde TAPBİS yazılımını kullanan kurumsal üyelerin, kendi kurumsal kimliğiyle ürün/hizmet ve faaliyetlerini tanıtabilmesi amacıyla sunulan mağaza sayfası hizmetini,

“Mağaza Sayfası”: Kurumsal üyelerin, diğer üyeler tarafından üyelik bilgilerinin, varsa yetki/lisans belgelerinin, içeriği üye tarafından oluşturulan hakkımızda, hizmetlerimiz, dökümanlar, iletişim gibi bölümlerin ve üyenin tüm ilanlarının görüntülenebildiği, üyeye özel www.tapbis.com/ornekfirma alt alan adına sahip internet sayfasını,

“Arz ilanı”: Herhangi bir atık, hizmet, yan ürün veya ürünün yasal kriterler çerçevesinde sahibi tarafından alıcısına ulaştırılmasını temin etmek amacıyla pazara sunulmasını,

“Talep ilanı”: Herhangi bir atık, hizmet, yan ürün veya ürünün yasal kriterler çerçevesinde alıcısı tarafından talep edilmesine ilişkin verilen ilanı,

"TAPBİS Arayüzü": TAPBİS ve üyeler tarafından oluşturulan içeriğin tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve TAPBİS veri tabanından sorgulanabilmesi amacıyla kullanıcılar tarafından kullanılan, “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarını,

İfade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, "www.tapbis.com" web portalı üzerinden sunulan TAPBİS yazılımının kullanım şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Portal içerisinde yer alan TAPBİS yazılımının kullanımı, tarafların hak ve yükümlülükleri ve sözleşmede belirtilen tüm tanım, kural, açıklama, yazılar kapsam dahilindedir. "Üye", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma ve üyeliğe ilişkin "TAPBİS" tarafından açıklanan hususları kabul ederek “Üye” olur. “Üye” bu sözleşmede belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. ÜYELİK ŞARTLARI

4.1. Üyeler 18 yaşının üzerinde olmalıdır. Üyelik başvurusu sırasında kullanıcıların 18 yaş ve üzerinde olduğunu TAPBİS’in kontrol etme yükümlülüğü yoktur.

4.2. Tüzel kişilikler adına üye olan kişiler, tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmalıdır.

4.3. Üye olacak gerçek ve tüzel kişiler TAPBİS tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmalıdır.

5. PORTALIN KULLANIM AMACI VE HEDEFİ

TAPBİS, üretilen atıkların çevre ve insan sağlığına yönelik tehdit olmaktan çıkarılarak ekonomi için bir girdiye ve değere dönüştürülmesi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda farklı sektörlerde oluşan atıkların kategorilerine göre yeniden üretim sürecine dahil edilmesi ve geri kazanılmasına dönük çevre mevzuatına uyumluluğu ön planda tutan, meşru, adil, rekabetçi ve bilgiye dayalı bir platform ve pazar yeri oluşturma amacı taşımaktadır. Temel hedef; bu amaca uygun olarak alıcı – satıcı konumundaki firmaları meşru yollarla buluşturmaktır.

6. PORTALIN KULLANIM ŞEKLİ

6.1. Portal üzerinden ilan vermek, sunulan bilgi, uyarı ve tavsiyelerden istifade etmek, mesaj/teklif yollamak ve kategori içeriklerine erişebilmek için üye olmak gerekmektedir.

6.2 TAPBİS dört farklı üye tipine hitap etmektedir. Bu üyelik tiplerine portal içerisinde farklı erişim yetkileri tanımlanmıştır. TAPBİS yazılımını kullanacak gerçek ve tüzel kişiler; tabi olacağı üyelik tipini belirler, üyelik tipine göre üyelik formunu doldurur, gerçekleştirdiği faaliyete ilişkin lisans/yetki belgelerini yükler, tabi olunan üyelik tipi ücretli ise, üyelik ücretini ödeyerek başvuru süreci tamamlanır.

6.3. Üyelik başvurusunun "TAPBİS" tarafından kontrol edilmesi ve onaylanması ile üyelik aktif hale gelir. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

6.4. İzin, yetki veya lisans belgesi gerektiren kategorilerde belgenin sisteme yüklenerek ibraz edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bu kategoriler için erişim yetkisi verilmez.

6.5. Üyeler, TAPBİS tarafından kendilerine sağlanan üyelik hesabı üzerinden vereceği ilan tipini (arz veya talep) belirleyerek, ilana ilişkin bilgi ve belgeleri TAPBİS arayüzlerini kullanarak veri tabanına yüklemek suretiyle ilanını oluşturur.

6.6. Üyeler tarafından oluşturulan ilanların içeriği TAPBİS tarafından değerlendirmeye alınarak Portal’da yayınlanması kabul veya reddedilir. İlanların yayınlanıp yayınlanmayacağını yönelik değerlendirme kriterleri çevre mevzuatı esas alınarak TAPBİS tarafından belirlenir. İlanın portalda yayınlanmasına izin verilmemesi halinde bu husus nedenleri ile beraber ilan sahibi firmaya e-posta ile bildirilir.

6.7. İlan sayfaları, yetkilendirme mekanizması içermektedir. Yetki gerektiren kategorilerde yetkisi olmayan firmalar ilan veremeyecek veya verilen ilanların içeriğini göremeyecektir. Üyelerin bu alana giriş için ücret ödemeleri bu sonucu değiştirmez. Bu şekilde hatalı ödeme yapılmışsa da iade edilir.

6.8. Üyeler dilerlerse hiç ilan vermeden doğrudan kurumsal üyelere mesaj/teklif yollayabilir veya iletişime geçebilir. Böylece alıcı-satıcı konumundaki firmalar hiç ilan vermeden kendi aralarında anlaşmaya varabilir. Üyeler birden fazla kurumsal üyeye ayrı ayrı mesaj/teklif yollayabilir, mesaj/teklif yollayacağı firmaları seçebilir.

6.9. Üyeler, üyelik tipine ve faaliyet kollarına göre listelenirler. Listeleme sonuçları C ve D tipi kurumsal üyelerin mağaza sayfalarına yönlenir. Ancak A ve B tipi üyelerin profilleri diğer üyelere kapalıdır. Böylece kurumsal üyelerin ilan vermeyen A ve B tipi atık üreticilerine doğrudan ulaşması kısıtlanır.

6.10. Üyelerin kendi aralarında mutabakata varmaları sonrası ilan sahibi ilanını yayından kaldırır. Anlaşma konusu atık, yan ürün, ürün veya hizmetin teslim ve ifası TAPBİS’in dışındadır. TAPBİS hiçbir şekilde taraflar arasındaki para transferine aracılık etmez.

7. GENEL İLKELER

7.1. TAPBİS ile üyeler birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel/gerçek kişilerdir. TAPBİS üyeleri bir araya getiren bir platform olup, hiçbir suretle alıcı-verici/satıcı konumundaki gerçek ve tüzel kişiliklerin acentesi, bayisi, vekili, temsilcisi, sağlayıcısı, ifa edicisi veya sunucusu olarak addedilemez. TAPBİS üzerinden ilan edilen atık, ürün veya hizmeti almak, vermek, satmak veya sağlamakla alıcı-verici/satıcı konumundaki taraflar yükümlüdür. TAPBİS bu alış-veriş ilişkisinin tarafı değildir. Dolayısıyla üyeler tarafından sağlanacak/sunulacak/ifa edilecek hizmetler TAPBİS’in taahhüt ve garantisi altında kabul edilemez.

7.2. TAPBİS, üyelerin birbirine sunduğu veya sağladığı atık, yan ürün, ürün veya hizmetin beyan edilen özellikleri taşımaması, kusurlu ya da ayıplı olması ve/veya belirlenen süre içerisinde sunul(a)maması/sağlan(a)maması dolayısıyla sorumlu değildir. Üyeler, TAPBİS’in bu yönde bir garantisi veya taahhüdü bulunmadığını, TAPBİS’e karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. TAPBİS hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.

7.3. TAPBİS, hiçbir üyenin atık, yan ürün, ürün veya hizmetine alıcı bulmayı veya hiçbir firmaya müşteri bulmayı garanti etmez.

7.4. TAPBİS, üyelerin mevzuata aykırı hareket etmeleri, Çevre Mevzuatı veya diğer mer’i mevzuata aykırı davranmak suretiyle görev ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmemeleri, yanlış ve yanıltıcı bilgi/belge vermeleri nedeniyle sorumlu tutulamaz. TAPBİS, üyelerin birbirlerine karşı olumsuz fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder.

7.5. TAPBİS, ihtiyaç olması halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak revize edebilir. Sözleşmenin revize edilmesi halinde yeni sözleşme portal üzerinden revizyon tarihi belirtilerek yayımlanır. Bu durumda revize sözleşme, yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olur.

7.6. Üye, üyelik sözleşmesine elektronik olarak onay vererek bu kullanım koşullarına uymayı kabul ve taahhüt eder. TAPBİS kullanım koşullarını ihlal eden üyelerin üyeliklerini herhangi bir sebep veya kanıt göstermeksizin iptal edebilir. Bu durumda üyenin erişim hakları da iptal edilmiş sayılır. Üye bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. Hiçbir üye, ilgili mevzuatta belirtilmediği sürece başka bir üyenin yan ürününü, ürününü, atığını veya hizmetini almak zorunda değildir. Benzer şekilde hiçbir firma yan ürün, ürün, atık veya hizmet vermeye zorunlu tutulamaz.

7.8. Portalda isim ve iletişim bilgileri yayınlanan, yazılımı kullanmak suretiyle ilgili kategorilere erişim yetkisi verilen yetkili/lisanslı firmalar sadece TAPBİS’e üye olanlardır. Tüm yetkili/lisanslı firmaların sisteme otomatik dahil edildiği veya TAPBİS’de yer alan firmaların dışında başka firmaların olmadığı anlaşılmamalıdır. Yetkili/lisanslı firmaların belgeleri başka herhangi bir yerden bağlantı kurularak alınmayıp, üyelerin kendileri tarafından yüklenmekte ve yenilenmektedir. TAPBİS, portalın amaç ve hedeflerine uygun olması ve bu sözleşmede belirtilen ilke ve kurallara uygun hareket edilmesi şartıyla, portalda kategorize edilmiş atık, yan ürün, alternatif hammadde, biyokütle, hizmet ve ürünlerle alıcı-verici/satıcı olarak ilgilenen tüm gerçek ve tüzel kişiliklere açıktır.

7.9. Kullanıcılar, üye olmakla TAPBİS yazılımının kullanılmasına ilişkin tüm koşulları okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uyacağını açıkça kabul ve taahhüt etmiş olur.

8. TAPBİS’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. TAPBİS, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlendiği şekilde üyelere TAPBİS yazılımı kullanım ve erişim hakkı sağlayacaktır. TAPBİS yazılımının temel hedefi; üyelerin yetki ve sorumluluğu altındaki atık, yan ürün, alternatif hammadde, biyokütle, hizmet ve ürünlerin, gerek belirli bir bedel ödemek, gerek bedelsiz, gerekse üzerine bedel ödemek suretiyle, almaya, vermeye, satmaya, ifa etmeye, yerine getirmeye yetkili diğer üye kişi ve kuruluşlarca alınması, verilmesi, satılması gibi işlemlere konu olabilecek şekilde üyenin “üye hesabı” üzerinden sisteme yükleyeceği içeriklerin portal üzerinden ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla alıcı-verici/satıcı arasında iletişim ortamı sağlanmasıdır. Bu yolla ülkemizde endüstriyel faaliyetler neticesinde oluşan atıkların, diğer endüstri kuruluşları ve/veya sektörel firmalar aracılığıyla yeniden ekonomi için bir girdiye dönüştürülmesi, geri kazanılması hedeflenmektedir.

8.2. TAPBİS, üyelik sözleşmesi ve/veya portal üzerinde açıkladığı koşullar çerçevesinde üyenin ilanını değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili kategoride yayınlamayı, TAPBİS yazılımının teknolojik altyapısını tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak bu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmez. TAPBİS herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını sınırlandırabilir, durdurabilir veya son verebilir.

8.3. TAPBİS, portalda sunulan içerik ve kategorileri, güncelleme, revize etme, değiştirme, üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri erişime kapatma ve silme hakkını saklı tutar. TAPBİS bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Üyelere değişiklik ve/veya düzeltme yapmalarını talep edebilir, gerekli değişiklik ve/veya düzeltme yapabilir. TAPBİS tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelere aittir.

8.4. Portal üzerinden, TAPBİS'in kendi kontrolünde olmayan sektörel firmalar ve destek firmalarının veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle TAPBİS tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Portal üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında TAPBİS’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

8.5. TAPBİS, portalda yer alan üyelerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin üye bilgilerini, üyenin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

8.6. TAPBİS, portalın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; TAPBİS bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

8.7. TAPBİS, üyelik sözleşmesi ve kullanım koşullarına aykırı hareket edilmesi, bilgi güvenliği sistemine risk oluşturulması veya başka hallerde, her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız, ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve üyenin üyeliğine son verebilir, geçici olarak durdurabilir.

8.8. TAPBİS, portalda yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve portalda yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle üyeye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. TAPBİS bahsi geçen duruma ilişkin üyeye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde üye de ödemiş olduğu bedelin iadesini talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.9. TAPBİS, portalda yer alan üyelerin yükledikleri bilgi, belge ve içerikler ile üyeliğe ilişkin üye bilgileri dahil tüm içerik ve bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve güncelliğini taahhüt ve garanti etmez. Üyelerin bilgi ve belgelerini güncellememeleri, süresi dolan, revize edilen, kapsamı genişletilen, iptal olan belgelerini sistemden çekmemeleri, yenisini yüklememeleri, yenisini yükledikleri halde yetki değişikliklerinin portal üzerinde yapılandırılması için TAPBİS’e bildirmemeleri gibi hallerden dolayı sorumluluk kabul etmez.

8.10. Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve TAPBİS’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar mücbir sebep olarak kabul edilerek bu gibi durumlarda, TAPBİS İşbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir ve herhangi bir nam altında tazminat talep edilemez.

8.11. TAPBİS, üyelerin arz veya talep ettiği atık, yan ürün, alternatif hammadde, biyokütle, hizmet ve ürünlere ilişkin bilgilerin gerçeği yansıtmaması, asılsız çıkması veya üyelerin birbirlerine taahhüt ettikleri süre içerisinde gerçekleştirilememesi, portalın bir kısmının veya tamamının arızi durum nedeniyle kullanılamaması, üyenin üyelikten çıkartılması veya erişimine izin verilmemesi, hatalı mesaj/teklif gönderilmesi, sisteme yüklenen yetki/lisans belgelerinin güncellenmemesi, ilan verenin iletişim bilgilerinin diğer üyelerce üçüncü şahıslarla paylaşılması veya üyelerin birbirleri arasındaki anlaşmazlıklarından kaynaklanan zarar ve ziyandan dolayı sorumlu tutulamaz.

9. ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1. Üyeler portal üzerinden sunulan TABİS yazılımını kullanabilmek için sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Üyelerin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla TAPBİS doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.

9.2. Üyeler, portal içeriğini izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını, portalın çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını, portalın altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını, portal içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Portalın yetkisiz olarak çevrelenmesi veya yetkisiz bağlantı ya da portalda bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanım yasaktır. Bu tür kullanımın tespiti halinde, medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler uygulanır.

9.3. Portalda yer alan bilgi ve materyalleri TAPBİS’in yazılı izini almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan üyelerin hak ve imtiyazları sona erdirilir. Özellikle, portala makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan üyeler yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir üyenin portalı yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili üyenin ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan üyenin portala erişim ve/veya portalı kullanım hakları iptal edilecektir. TAPBİS’in ileri sürülen tecavüz veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, portalı kullanım haklarını mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal edebilir.

9.4. Üye, portal kullanımı için kendisine verilen şifrenin çalınması veya 3. kişilerce kullanılması halinde TAPBİS’in sorumlu olmayacağını kabul eder.

9.5. TAPBİS, üyelerin portal üzerinde yayınladığı yetki/lisans gerektirmeyen ilanların tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesine, yetki/lisans gerektiren ilanlar için ise sadece yetkili/lisanslı firmalar tarafından görüntülenebilmesine izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, TAPBİS üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine TAPBİS tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen TAPBİS veri tabanının bu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması  hukuka aykırı olup, TAPBİS’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

9.6. Üyeler, TAPBİS’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. TAPBİS tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelere aittir.

9.7. Üyeler, portalı başka bir siteye bağlamak amacıyla ya da siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmak dahil, siteyi kullanmaktan dolayı üçüncü şahısların zarar görmesi durumunda bu zararlarını tazmin ve gidermeyi kabul ve taahhüt ederler.

9.8. Üyeler, portal üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. Üyeler, portalda yayınlayacağı ilanlarda, diğer üyelerle ve TAPBİS’le mesajlaşma ve yazışmalarda açık, anlaşılabilir, özenli ifadeler kullanacağını, argo ve karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin portala yüklenmesine izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.10. Üyeler, portalda yayınlayacağı ilanlarda ve diğer üyelerle mesajlaşma ve yazışmalarda, gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle bildirim ve tanıtım yapacaktır. Üyelerin, sahipsiz atıklar hariç olmak üzere hukuken üzerinde tasarruf yetkisi ve sorumluluğu olmayan atık, yan ürün, alternatif hammadde, biyokütle, hizmet ve ürünlere ilişkin ilan vermesi, mesaj/teklif yollaması yasaktır. Bu kapsamda ilan veren, mesaj/teklif yollayan üyeler için TAPBİS üyeye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan üyeliğini askıya alabilir, üyelikten çıkarabilir, herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

9.11. Üyeler, Çevre Kanunu ve bağlı yönetmelikler başta olmak üzere, tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini, mesaj/teklif yollamayacağını ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların, resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.12. Üyeler, seçmiş olduğu üyelik tipine göre ve seçmiş olduğu faaliyet konularına göre üyelik bedelini TAPBİS’e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bedel “TAPBİS Sektörel Uygulama ve Sistem Yönetim Yazılımı Kullanım Bedeli” olarak fatura edilecektir.

9.13. Üyeler, farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla üyelik hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılan, üyeliği durdurulan veya askıya alınan gerçek veya tüzel kişilerin tekrar portal'a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla üyelik hesabı açtığının, tespit edilmesi halinde TAPBİS bu kişi veya firmanın tüm üyelik hesaplarını herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.

9.14. Kurumsal üyeler, portala yükledikleri yetki/lisans belgelerinde değişiklik (atık kodu eklenmesi, çıkartılması, sürücü değişikliği vb) olması, yetki/lisans belgesinin yenilenmesi, revize edilmesi gibi hallerde güncelliğini yitirmiş belgeyi sistemden çekmek, yeni belgeyi sisteme yüklemek, belgenin herhangi bir nedenle yetkili mercilerce iptal edilmesi veya süresinin dolması ve belgenin yenilenmemesi durumunda geçerliliğini yitiren belgeyi sistemden çekmek, mevcut faaliyet koluna ilaveten başka bir faaliyet kolunu daha içerecek şekilde belge yenilemesi yapılması durumunda yeni belgeyi sisteme yüklemek, yetki/lisans belgelerindeki bu değişiklik ve iptallerin portala uyarlanması ve yetki alanlarının yeniden yapılandırılması için durumu sistem üzerinden TAPBİS’e bildirmek, mevcut belgenin faaliyet kolu eklenmesi suretiyle kapsamının genişletilmesi ve buna göre ilave yetki alanı talep edilmesi durumunda mevcut ücret tarifesi üzerinden ilave kullanım bedeli ödemek, (aynı faaliyet alanı içerisinde kalmak şartıyla sadece atık kodu eklenmesi suretiyle belge kapsamının genişletilmesi halinde ilave kullanım bedeli alınmaz) hak ve yükümlülüğündedir.

9.15. Üyeler, geçerliliğini kaybeden arz veya talep ilanlarını yayından çekmek yükümlülüğündedir.

9.16. Üyeler, aynı anda birden fazla ilan yayınlayabilirler. Bu ilanlar arz ve talep niteliğindeki farklı atık, yan ürün, alternatif hammadde, biyokütle, hizmet ve ürünler için olabilir. Ancak aynı ilanı aynı kategoride mükerrer olarak yayınlayamazlar. TAPBİS ilan sayılarının makul ölçüde kalması şartıyla sınırlama getirmemektedir. Ancak TAPBİS’in ilan sayılarını sınırlama yetkisi saklıdır.

9.17. Üyeler, verdikleri arz veya talep ilanlarında ücret, birim fiyat bilgisi verebilir veya vermeyebilirler. Atık, yan ürün, alternatif hammadde, biyokütle, hizmet ve ürün bedeli alıcı-veri/satıcı konumundaki üyeler arasındadır. Çevre mevzuatı ve yönetmelikler gereği bila bedel verilmesi gereken atık grupları için TAPBİS bilgilendirme yapacaktır.

9.18. Üyeler, ilan sayfalarında açık ve spesifik ifadeler kullanırlar. “Her türlü atık alınır” gibi muğlak, yasal olmayan, portalın amaç ve hedefine uygun olmayan ifadelerden kaçınırlar.

9.19. Üyeler, üyelik kaydı sırasında varsa mensubu olduğu işbirliği kuruluşunu seçerler. Birden fazla işbirliği kuruluşu seçilebilir. B+, C ve D tipi ücretli üyeliklerde, üyenin mensubu olduğu işbirliği kuruluşu ile TAPBİS arasında yapılan anlaşmaya göre üyeye indirim uygulanır. Bu oran % 20 ile % 100 arasında değişebilir. Birden fazla işbirliği kuruluşu seçilmesi durumunda indirim oranı en yüksek olanı uygulanacaktır. Üyenim kayıt işlemleri sırasında mensubu olduğu işbirliği kuruluşunu seçmemesinden kaynaklanan sorumluluk üyeye aittir. Üyelik kayıt işlemlerinin tamamlanması sonrasında da işbirliği kuruluşu yapılabilir. Bu durumda geçmişe yönelik indirim iadesi yapılmayacaktır.

10. MAĞAZA HİZMETİ KAPSAMI VE KURALLARI

Mağaza hizmeti, kurumsal üyelere sunulan ücretsiz bir ek hizmettir. Bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde TAPBİS yazılımını kullanan kurumsal üyeler, sistem içerisindeki hak, yetki ve sorumlulukları aynı kalmak kaydıyla, kendi firmasının ürün/hizmet ve faaliyetlerini kendi ifadeleriyle tanıtmak, TAPBİS portalı çatısı altında kendi logosu ve kurumsal kimliğiyle faaliyet göstermek ve kendi web sitesine link yoluyla bağlantı sağlamak suretiyle mağaza hizmetinden istifade edebilirler. Mağaza hizmeti verilen kurumsal üyeler www.tapbis.com/ornekfirma şeklinde alt siteye de sahip olurlar.

12. ÜYELİK BİLGİLERİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

12.1. Üyelik kaydı sırasındaki formların doldurulması suretiyle üyelerin bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, firma bilgileri, faaliyet konusu, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) TAPBİS'e vermeleri gerekmektedir. TAPBİS, bu bilgileri üyelik sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında SMS, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde üye ile temas kurmak için kullanabilir.

12.2. B tipi üyeler dilerlerse portal üzerinde vermiş olduğu ilanlarda iletişim bilgilerin görüntülenmesini engelleyebilir. Bu durumda ilan içeriğinde sadece faaliyet kolu, bulunduğu il gibi bilgiler görülecektir. Bu özellik, diğer üyelerden mesaj/teklif alabilmesini kısıtlamaz. Ancak mesaj/teklif gönderen üyeler iletişim bilgilerini kısıtlayamazlar.

12.3. TAPBİS, kurumsal üyelerin faaliyet kolu, yetki/lisans belgeleri, iletişim bilgileri gibi bilgilerini portal içerisinde alfabetik sıraya göre, üyelik tarihine göre, bulunduğu bölgeye göre veya başka kriterlere göre gösterebilir, duyurabilir, listeleyebilir.

13. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme, üyenin üyeliğinin devam ettiği sürece geçerli olup, taraflardan birinin diğerine aksine bir başvurusu olmadığı taktirde üyeliğin yenilemesiyle birlikte sözleşme de yenilenmiş sayılır.

14. ÜCRETLENDİRME VE FATURALANDIRMA

14.1. TAPBİS yazılımını kullanacak gerçek ve tüzel kişiler de, tabi olacağı üyelik tipine, faaliyet kollarına, erişmek istedikleri alanlara ve yazılımdan faydalanma oranlarına göre hesaplanacak farklı bir üyelik ücreti öderler.

14.2. Üyelik ücreti, Peşin olarak, “Türk Lirası” cinsinden ve banka havalesi yoluyla ödenir. Üyelik başvurusunun kabul edilmesi ve ücretin ödendiğinin teyit edilmesi ile birlikte, üyelik aktif hale gelir ve üyeye ilgili alanlar için kullanım ve erişim yetkisi tanımlanır.

14.3. Üyelik ücreti “TAPBİS Sistem Yönetimi ve Sektörel Uygulama Yazılımı Kullanım Bedeli” olarak faturalandırılır. Fatura, üyenin tebligat adresine TAPBİS’in anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığıyla gönderilir. Kargo ücreti TAPBİS tarafından karşılanır.

15. CAYMA HAKKI VE İADE TALEPLERİ

Üyeler, 4077 sayılı kanun uyarınca tüketici niteliğine haizdir ve yasada tanımlanan hükümler çerçevesinde sözleşmenin akdedildiği günden itibaren 7 gün içerisinde cayma hakkından faydalanabilirler. İade talebi, e-posta veya yazılı olarak TAPBİS’e iletilir. TAPBİS iade talebinin ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde, yazılım kullanım bedeli olan üyelik ücretini banka havalesi yoluyla iade eder. Telefonla yapılan iade talepleri kabul edilmez.

16. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ, SÖZLEŞMENİN FESHİ VE İHTİLAF

Protokolde hüküm altına alınmayan hususlar ve ilgili mevzuatta bulunmayan hükümler, taraflar arası iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları çerçevesinde çözümlenir.

Taraflardan birinin bu Protokolde belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihlali halinde, durumun düzeltilmesi için diğer tarafa verilecek 15 günlük mehle rağmen ihlalin giderilmemiş olması üzerine bildirimi yapan tarafın fesih hakkı doğar. Fesih hakkı, iadeli-taahhütlü posta kanalıyla yapılacak bir ihbarla kullanılır.

TAPBİS ile üyeler arasında sulhen çözülemeyecek derecede bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre çözümlenir. İhtilaf durumunda Mersin Merkez mahkemeleri görev ve yetkilidir.